Kursplan för Pedagogik C

Education C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE172
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-12-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 34, 2021
 • Behörighet: Pedagogik A och minst 22,5 hp från Pedagogik B
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 61-90 i pedagogik.

Innehåll

Kursen består av tre delar: Fördjupningskurs inom pedagogik 7,5 hp, Vetenskapligt arbete 7,5 hp och Examensarbete 15 hp.

Huvudsakligt innehåll:

 • ämnesfördjupning inom kunskapsområdet pedagogik
 • undersökningsplanering, teoretiska perspektiv, etiska principer samt datainsamlings- och analysmetoder i ett vetenskapligt arbete inom kunskapsområdet pedagogik
 • analys och rapportering i ett vetenskapligt arbete inom kunskapsområdet pedagogik

Delkurs 1: Fördjupningskurs inom pedagogik 7,5 hp
Studenterna väljer ett fördjupningsområde.

Mål:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • söka vetenskaplig litteratur och sammanställa en litteraturöversikt inom ett givet fördjupningsområde inom kunskapsområdet pedagogik
 • redogöra för och diskutera vetenskapliga rön inom ett givet fördjupningsområde inom kunskapsområdet pedagogik
 • formulera undersökningsfrågor utifrån en litteraturöversikt

Delkurs 2: Vetenskapligt arbete 7,5 hp
I kursen presenteras olika teoretiska perspektiv, metoder för datainsamling, analys i vetenskapligt arbete och tillämpningsuppgifter.

Mål:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv i vetenskapligt arbete
 • beskriva och kritiskt granska olika metodiska vägval i forskningsprocessen
 • tillämpa och diskutera metoder för datainsamling och analys
 • förstå betydelsen av forskningsetiska överväganden i vetenskapligt arbete

Delkurs 3: Examensarbete 15 hp

Mål:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • självständigt initiera, planera och genomföra ett vetenskapligt arbete med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt inom kunskapsområdet pedagogik
 • självständigt och på ett vetenskapligt och kritiskt reflekterande sätt diskutera andras vetenskapliga arbete inom kunskapsområdet pedagogik

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar samt opposition och aktivt deltagande i examinationsseminarierna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs C.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Fördjupningskurs inom pedagogik 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

 • Bildtgård, Torbjörn; Tielman-Lindberg, Sanna Hur man gör litteraturöversikter

  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 2008

  Du finner texten här

  (27 s.)

  Obligatorisk

Valbara fördjupningsområden med tillhörande litteratur

 • Jarl, Maria; Rönnberg, Linda Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Fördjupningsområdet Styrning av utbildning

  Se bibliotekets söktjänst

 • Krogstrup, Hanne Kathrine Johansson, Staffan Utvärderingsmodeller

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Fördjupningsområdet Utvärdering

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Thomas Den lärande människan : utveckling, lärande, socialisation

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Fördjupningsområdet Socialisation och identitetsformering

  Se bibliotekets söktjänst

 • Filstad, Cathrine Organisationslärande : från kunskap till kompetens

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Fördjupningsområdet Arbetsplatsen som lärmiljö/Lärande organisationer

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kramer, Michael W. Organizational socialization : joining and leaving organizations

  Cambridge, UK: Polity, 2010

  Fördjupningsområdet Organisationssocialisation

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hislop, Donald Knowledge management in organizations : a critical introduction

  3. ed.: Oxford: Oxford University Press, cop. 2013

  Fördjupningsområdet Knowledge Management

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom tillkommer ca 500 sidor inom valt spår enligt lärares anvisningar.

Totalt ca. 1000 sidor.

Delkurs 2: Vetenskapligt arbete 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eldén, Sara Forskningsetik : vägval i samhällsvetenskapliga studier

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fejes, Andreas; Thornberg, Robert Handbok i kvalitativ analys

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyldgaard, Kirsten Larson, Per Vetenskapsteori : en grundbok till de pedagogiska ämnena

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagevi, Magnus; Viscovi, Dino Enkäter : att formulera frågor och svar

  1 uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 50 s litteratur enligt lärarens anvisningar.

Totalt ca. 1500 sidor.

Delkurs 3: Examensarbete

OBLIGATORISK OCH VALFRI LITTERATUR I ANSLUTNING TILL UPPSATSARBETE, CIRKA 2000 SIDOR, väljs i samråd med kursledare och handledare.