Kursplan för Pedagogik C

Education C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE172
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-12-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 34, 2018
 • Behörighet: Pedagogik A 30, hp, och 22,5 hp från Pedagogik B
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 61-90 i pedagogik.

Mål

Delkurs 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och värdera forskningsstrategier, deras grundantagande, användningsområde och datainsamlingstekniker inom ämnet pedagogik
 • redogöra för etiska principer för forskning inom ämnet pedagogik
 • redogöra för och diskutera teoriers roll i forskningsprocessen inom ämnet pedagogik
 • beskriva och kritiskt granska olika metodiska vägval i forskningsprocessen inom ämnet pedagogik
Delkurs 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • beskriva och värdera olika kvalitativa och kvantitativa analysmetoder inom pedagogisk forskning
 • motivera på ett vetenskapligt och kritiskt reflekterande sätt valet av analysmetod utifrån en given problemställning inom ämnet pedagogik

Delkurs 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • självständigt initiera, planera och genomföra ett vetenskapligt arbete med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt inom ämnet pedagogik
 • självständigt och på ett vetenskapligt och kritiskt reflekterande sätt diskutera andras vetenskapliga arbete inom ämnet pedagogik

Innehåll

Kursen består av tre delar: Metod C1, 7,5 hp, Metod C2, 7,5 hp och Examensarbete, 15 hp.

Huvudsakligt innehåll:

 • ämnes- och metodfördjupning i relation till ett vetenskapligt arbete inom ämnet pedagogik
 • undersökningsplanering, datainsamlings- och analysmetoder i ett vetenskapligt arbete inom ämnet pedagogik
 • analys och rapportering i ett vetenskapligt arbete inom ämnet pedagogik

Undervisning

Lektioner, seminarier, laborationer och handledning.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar samt opposition och aktivt deltagande i examinationsseminarierna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t .ex.vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs C.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Metod C1, 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Allwood, Carl Martin; Erikson, Martin G. Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bjereld, Ulf Demker, Marie; Hinnfors, Jonas Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen

  3., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bryman, Alan Nilsson, Björn Samhällsvetenskapliga metoder

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 100 s litteratur enligt lärares anvisningar.

Valbar litteratur

Delkurs 2: Metod C2, 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fejes, Andreas; Thornberg, Robert Handbok i kvalitativ analys

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 50 s litteratur enligt lärarens anvisningar.

Delkurs 3: Examensarbete

OBLIGATORISK OCH VALFRI LITTERATUR I ANSLUTNING TILL UPPSATSARBETE, CIRKA 2000 SIDOR, väljs i samråd med kursledare och handledare.

Versioner av litteraturlistan