Kursplan för Människans evolution och genetik

Human Evolution and Genetics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG512
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 150 hp inklusive 60 hp biologi/medicin/farmaceutisk vetenskap och kurser på avancerad nivå om minst 15 hp inom ett av följande ämnen: bioinformatik, biomedicin, bioteknik, evolution, genetik, genomik eller systematik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Studenterna kommer efter kursen kommer att ha en rik bild av människans ursprung och evolutionära historia, baserat på de senaste genetiska fynd som har framkommit efter den genomiska revolutionen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge en överblick av det mänskliga genomet, dess organisation, hur det nedärvs och vilka olika typer av variation som existerar
 • analysera mendelska egenskaper och sjukdomar hos människan och multifaktoriella egenskaper/sjukdomar
 • använda och värdera de viktigaste populationsgenetiska/genomiska verktygen för att undersöka genetisk variation, nedärvning, och människans evolutionära och demografiska historia
 • redogöra för etiska principer vid humangenetiska studier och värdera deras tillämpbarhet på aktuellt etiskt regelverk
 • identifiera huvudmönstren för mänsklig genetisk variation i tid och rum
 • rekonstruera folkvandringar och hur de kunnat påvisas med hjälp av genetisk variation
 • redogöra för, utvärdera och (teoretiskt) använda ”ancient DNA” tekniken
 • sammanfatta de viktigaste paleontologiska fynden av hominider och arkaiska människor
 • föreslå hur paleontologi, arkeologi, antropologi och lingvistik kan kombineras med genetiska data för att öka förståelsen av människans evolutionära historia

Innehåll

Kursen är indelad i sju huvudblock:

 1. Mänskliga genomet: en genomgång av hur det mänskliga genomet är uppbyggt, nedärvning, genetisk bas för egenskaper/sjukdomar och olika typer av variation som är informativa för demografiska undersökningar
 2. Populationsgenetisk teori och statistiska metoder: populationsgenetiska grunder samt de viktigaste statiska metoderna för att undersöka demografiska och evolutionära modeller med hjälp av fördelning av genetisk variation i tid och rum.
 3. Människans evolutionära historia: Människans demografiska historia inklusive relationen till arkaiska människor (neandertalare), ”out-of-Africa migrationen”, och jordbrukets spridning i Europa och hur dessa hypoteser finner stöd i fördelningen av genetisk variation.
 4. Arkeologi, antropologi, paleontologi och lingvistik: ett tvärvetenskapligt block för att koppla ihop modeller baserade på genetik med andra vetenskapliga discipliner som också berör människans utveckling och ursprung. Människans utveckling från 7 miljoner år tillbaka och fram till idag. Paleontologiska och genetiska data presenteras och evolutionära principer och modeller illustreras och diskuteras.
 5. Ancient DNA: kort historia, tekniska utmaningar och möjligheter. Genombrott och avgörande studier.
 6. Variation i egenskaper, etiska principer och rasbiologins historia: denna del kommer att innefatta genomgång av dagens etiska regelverk för studier av människor och ett vetenskapshistoriskt perspektiv som tar upp rasbiologins historia.
 7. Evolution och sjukdomar: Från enkla sjukdomar till komplexa egenskaper. Kopplingar till människans evolution.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar, datalaborationer, seminarier och projekt. Deltagande i räkneövningar, datalaborationer, seminarier och projekt är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig tentamen (8 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projekt (4 hp). Skritliga och muntliga redovisningar av datalaborationer (3 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Human evolutionary genetics Jobling, Mark; Hollox, Edward; Hurles, Matthew; Kivisild, Toomas; Tyler-Smith, Chris

  2. ed.: New York: Garland Science, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utdelat material