Kursplan för Pedagogik C

Education C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE172
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-12-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Minst 120 hp varav Pedagogik A+B 60 hp eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 61-90 i pedagogik.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha inhämtat fördjupade kunskaper och färdigheter, så att hon/han


 • kan jämföra några inom ämnet vanliga forskningsstrategier och deras grundantaganden, användningsområden och tekniker och utifrån en given problemställning motivera val av strategi

 • kan känna till några inom ämnet förekommande analysmetoder och utifrån en given problemställning motivera val av analysmetod

 • självständigt kan genomföra ett vetenskapligt arbete och i ett sådant integrera och använda förvärvade kunskaper, visa ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt, hantera vetenskapliga teorier och metoder samt avrapportera och försvara arbetet

Innehåll

Kursen består av tre delar, Metod C1, 7,5 hp, Metod C2, 7,5 hp och examensarbete, 15 hp.
Huvudsakligt innehåll:


 • undersökningsplanering och datainsamlingsmetoder i vetenskapligt arbete

 • analys och rapportering i vetenskapligt arbete

 • ämnes- och metodfördjupning i anslutning till examensarbetet

Undervisning

Lektioner, seminarier, laborationer, handledning i anslutning till examensarbetet, examensarbete.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar samt opposition och närvaro vid 80 procent av seminarierna. Examensarbetet examineras genom offentlig granskning vid seminarium. Betygskriterier redovisas i separat dokument.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i huvudområdet pedagogik i kandidat- och magisterexamen, men kan inte ingå i en examen tillsammans med Pedagogik med inriktning mot personalutveckling C.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1 och 2: Metod C, 7,5 hp

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fejes, Andreas; Thornberg, Robert Handbok i kvalitativ analys

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thomassen, Magdalene Retzlaff, Joachim Vetenskap, kunskap och praxis : introduktion till vetenskapsfilosofi

  1. uppl.: Malmö: Gleerups utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Enkätboken

  4., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arvastson, Gösta; Ehn, Billy Etnografiska observationer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergström, Göran; Boréus, Kristina Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

  2., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bjereld, Ulf; Demker, Marie; Hinnfors, Jonas Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen.

  senaste: Studentlitteratur,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahmström, Karin Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Esaiasson, Peter Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  3. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fangen, Katrine; Sellerberg, Ann-Mari Många möjliga metoder

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gunnemark, Kerstin Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Torhell, Sven-Erik Den kvalitativa forskningsintervjun

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lantz, Annika Intervjumetodik

  3., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Yin, Robert K. Nilsson, Björn Fallstudier : design och genomförande

  1. uppl.: Malmö: Liber, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Tillkommer: Litteratur som ska komplettera den obligatoriska litteraturen i hemtentamen väljs i samråd med kursledare ca 500 s. Litteratur som undervisningsmaterial/exempel på studier (artiklar/delar av avhandlingar), meddelas av resp. kursledare vid kursstart, ca 200 s

Delkurs 3: Examensarbete C, 15 hp

OBLIGATORISK OCH VALFRI LITTERATUR I ANSLUTNING TILL UPPSATSARBETE, CIRKA 2000 Sidor, väljs i samråd med kursledare och handledare.

Versioner av litteraturlistan