Kursplan för Pedagogik C

Education C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE172
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-12-01
 • Reviderad av: Prefekten vid pedagogiska institutionen
 • Gäller från: vecka 01, 2011
 • Behörighet: För att bli antagen krävs minst 80 p/120 hp varav Pedagogik 40 p/60 hp (B-nivå) eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 61-90 i pedagogik.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha inhämtat fördjupade kunskaper och färdigheter, så att hon/han


 • kan jämföra några inom ämnet vanliga forskningsstrategier och deras grundantaganden, användningsområden och tekniker och utifrån en given problemställning motivera val av strategi

 • kan känna till några inom ämnet förekommande analysmetoder och utifrån en given problemställning motivera val av analysmetod

 • självständigt kan genomföra ett vetenskapligt arbete och i ett sådant integrera och använda förvärvade kunskaper, visa ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt, hantera vetenskapliga teorier och metoder samt avrapportera och försvara arbetet

Innehåll

Kursen består av tre delar, Metod C1, 7,5 hp, Metod C2, 7,5 hp och examensarbete, 15 hp.
Huvudsakligt innehåll:


 • undersökningsplanering och datainsamlingsmetoder i vetenskapligt arbete

 • analys och rapportering i vetenskapligt arbete

 • ämnes- och metodfördjupning i anslutning till examensarbetet

Undervisning

Lektioner, seminarier, laborationer, handledning i anslutning till examensarbetet, examensarbete.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar samt opposition och närvaro vid 80 procent av seminarierna. Examensarbetet examineras genom offentlig granskning vid seminarium. Betygskriterier redovisas i separat dokument.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i huvudområdet pedagogik i kandidat- och magisterexamen, men kan inte ingå i en examen tillsammans med Pedagogik med inriktning mot personalutveckling C.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1 och 2: Metod C, 7,5 hp

 • Bjereld, Ulf; Demker, Marie; Hinnfors, Jonas Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen.

  senaste: Studentlitteratur,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dalen, Monica Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel Intervju som metod

  1. uppl.: Malmö: Gleerups utbildning, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fejes, Andreas Constructing the adult learner : a governmentality analysis

  1 ed.: Linköping: Department of Behavioural Sciences, Linköping University, 2006

  Valda delar: Introduction s. 7-10 och kapitel 3 s. 33-39.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyldgaard, Kirsten Larson, Per Vetenskapsteori : en grundbok till de pedagogiska ämnena

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Esaiasson, Peter Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  3. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergström, Göran; Boréus, Kristina Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

  2., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Källkritik

  2., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3: Examensarbete C, 15 hp

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan