Kursplan för Pedagogik C

Education C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE172
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: För att bli antagen krävs minst 80 p/120 hp varav Pedagogik 40 p/60 hp (B-nivå) eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 61-90 i pedagogik.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • värdera och förhålla sig kritisk till forskning som är relevant för det pedagogiska området

 • under handledning urskilja, precisera och motivera ett pedagogiskt problem med hänsyn till relevanta vetenskapliga-, samhälleliga- och etiska aspekter

 • genom självständigt utförda informationssökningar beskriva det egna kunskapsområdet,analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i några olika former kommunicera denna

 • jämföra inom pedagogikämnet några vanliga forskningsstrategier och deras grundantaganden, användningsområden och tekniker

 • känna till några inom ämnet förekommande analysmetoder och utifrån en given
  problemställning motivera val av analysmetod

 • under handledning planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete

 • aktivt och med ett kritiskt granskande förhållningssätt bidraga i seminariediskussioner och självständigt genomföra opposition
 • Innehåll

  Kursen är indelad i tre delar, metod C1, 7,5 hp, Metod C2, 7,5 hp och Examensarbete, 15 hp

  Huvudsakligt innehåll:

 • olika inom pedagogiken förekommande forskningsstrategier och deras vetenskapsteoretiska grunder

 • etiska regler och personuppgiftslagen

 • urvals-, validitets- och generaliserbarhetsproblematik i förhållande till olika undersökningsstrategier

 • datainsamlingsmetoder

 • analys och rapportering

 • uppsatsskrivande, disposition av rapport, formalia och referensteknik
 • Examination

  Examination består i skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar samt opposition och närvaro i seminarier. Examensarbetet examineras genom offentlig granskning vid seminarium.

  Övriga föreskrifter

  Kursen kan ingå som huvudområde i kandidatexamen men kan inte ingå i en examen tillsammans med Pedagogik med inriktning mot personalutveckling C.

  Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: vecka 36, 2008

  I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

  Delkurs 1 och 2: Metod C, 7,5 hp

  • Bjereld, Ulf; Demker, Marie; Hinnfors, Jonas Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen.

   senaste: Studentlitteratur,

   Se bibliotekets söktjänst

  • Börjesson, Mats Diskurser och konstruktioner : en sorts metodbok.

   Lund: Studentlitteratur, 2003

   Se bibliotekets söktjänst

  • Esaiasson, Peter Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

   3. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2007

   Se bibliotekets söktjänst

  • Molander, Joakim Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp.

   Lund: Studentlitteratur, 2003

   Se bibliotekets söktjänst

  • Heyman, Ingrid; Pérez Prieto, Héctor Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning : en rapport från forskningsgruppen Utbildning: kultur-interaktion-karriär, UTKIK

   Uppsala: Pedagogiska institutionen, 1998

   Se bibliotekets söktjänst

  • Bergström, Göran; Boréus, Kristina Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

   2., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

   Se bibliotekets söktjänst

  • Thurén, Torsten Källkritik

   2., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Liber, 2005

   Se bibliotekets söktjänst

  • Watt Boolsen, Merete; Kärnekull, Bo Kvalitativa analyser - forskningsprocess, människa, samhälle

   1. uppl.: Malmö : Gleerups utbildning, 2007

   Se bibliotekets söktjänst

  Delkurs 3: Examensarbete C, 15 hp

  Referenslitteratur

  Versioner av litteraturlistan