Erasmus+ ICM studier utanför Europa

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera i länder utanför EU. Erasmus+ är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands.

Som Erasmusstudent studerar du på ett av Uppsala universitets partneruniversitet inom Erasmus+ ICM på samma villkor som de inhemska studenterna, dock utan att du behöver betala någon terminsavgift. Du får dessutom ett stipendium från Europeiska kommissionen.

Alla studenter som åker på utbyte inom Erasmus ICM (International Credit Mobility) får ett stipendium som omfattar

 • 700 €/månad
 • Resestipendium (se nedan för stipendienivåer)
 • Försäkring via Kammarkollegiet

Behörighet

För att kunna söka stipendiet för Erasmus ICM-studier behöver följande villkor uppfyllas:

 • Ansökan om utbytesplats för studier inom Erasmus ICM gör du vid din institution eller vid avdelningen för internationalisering. När du har blivit nominerad till en plats kan du söka stipendiet. Se sidorna om utbytesstudier för mer information om hur du söker ett utbyte.
 • Du är registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället samt ha för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet.
 • Du har klarat minst 60 hp, vissa institutioner kräver mer, vid avresa. 
 • Du får åka på Erasmus ICM-studier i max 360 dagar på varje utbildningsnivå (kandidat-, magister- och doktorandnivå). Enligt regelverket räknas en månad som 30 dagar. Du kan åka på utbyte flera gånger.
 • Minimiperioderna för utbytesstudier är 90 dagar. Undantagsvis godkänns kortare perioder om den officiella terminslängden vid värdlärosätet är kortare än 90 dagar.
 • Du får inte ha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Erasmus+ ICM-stipendiet

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte alltid heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. I beräkningen av stipendiet används den växelkurs som gällde det datum Uppsala universitet mottog medel från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet utbetalas.

Stipendiebeloppet är 700 EUR/månad.
 
Utöver detta utgår ett resebidrag enligt nedan:

 •  Albanien: 360 EUR
 • Bhutan: 820 EUR
 • Brasilien: 1500 EUR
 • Burkina Faso: 820 EUR
 • Kambodja: 1500 EUR
 • Georgien: 360 EUR
 • Kazakstan: 820 EUR
 • Libanon: 530 EUR
 • Moldavien: 275 EUR
 • Ryssland: 275 EUR
 • Ukraina: 275 EUR
 • Uruguay: 1500 EUR
 • Vietnam: 820 EUR

OBS! Du kan även få extra medel om du studerar med en funktionsvariation. Studenter med en fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte. Ange detta i stipendieansökan i när du söker stipendiet så kontaktar avdelningen för internationalisering dig.

Försäkring

Alla studenter som åker på utbytesstudier via ett utbytesavtal omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT under förutsättning att dina studier är registrerade i Ladok. Du kan kontrollera dina registreringar i Studentportalen.

Stipendieansökan

Ansökningsdatum:

 • För studier som påbörjas på hösten: 1-31 maj
 • För studier som påbörjas på våren: 1 -30 november

Ansökan består av:

 1. En elektronisk ansökan blankett som görs direkt i vårt system för online-ansökningar, MoveON.
 2. Grant Agreement (ifyllt, underskrivet och inskannat) som laddas upp direkt i ansökan i MoveON.

Gå till ansökningsformuläret

UTBETALNINGEN AV STIPENDIET

För studenter som åker på utbyte under en termin betalas stipendiet ut i två omgångar:

 • 70 % av stipendiet + resestipendiet betalas innan utbytet påbörjas.
 • 30 % av stipendiet betalas ut efter avslutade studier när skickat in Certificate of Attendance, Learning Agreement samt fyllt i Participant Report. Dokumenten utom Report laddas upp i din profil i MoveOn. Participant Report skickas till din e-post.

För studenter som åker på utbyte under helår (två terminer) betalas stipendiet ut i tre omgångar:

 • 35 % av stipendiet + resestipendiet betalas innan utbytet påbörjas.
 • 35 % av stipendiet betalas i samband med att termin två startar.
 • 30 % av stipendiet betalas ut efter avslutade studier när skickat in Certificate of Attendance, Learning Agreement samt fyllt i Participant Report. Dokumenten utom Report laddas upp i din profil i MoveOn. Participant Report skickas till din e-post.

Om din faktiska studieperiod är annorlunda än den du angivit i din stipendieansökan så kommer ditt stipendium att räknas om inför den sista utbetalningen.

Under utbytet

Du måste omedelbart meddela din internationella koordinator och Erasmus-teamet vid avdelningen för internationalisering om förändringar, såsom avhopp, förlängningar eller förkortningar av studieperioden. Om du förkortar ditt utbyte/hoppar av kan du komma att få återbetala delar av ditt stipendium.

Om en akutsituation uppstår under dina Erasmusstudier kontakta Falck Global Assistance i första hand.

Kontakta Kammarkollegiet om du har frågor gällande försäkringen Student UT.

Kontakta avdelningen för internationalisering om du har några frågor om Erasmus ICM: erasmus@uu.se

Viktiga dokument