Med anledning av senaste tidens upprop mot sexuella trakasserier

21 november 2017

Uppkomna trakasseriärenden, inklusive sexuella trakasserier, hanteras i linje med universitets riktlinjer: ”Riktlinjer för hantering av uppkomna trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen” (UFV 2011/724).

Riktlinjerna gäller hantering av uppkomna ärenden mot alla som deltar i eller söker sig till universitetets verksamhet, dvs. såväl studenter, praktikanter, anställda, inhyrd personal som den som förfrågar eller söker arbete, praktikplats eller utbildning på universitetet.

I enlighet med universitetets riktlinjer ska information om upplevda trakasserier eller sexuella trakasserier i första hand lämnas till den prefekt/chef/ledare som ansvarar för berörd verksamhet och i andra hand till överordnad chef eller direkt till universitetets Rektor om så skulle önskas.

Ansvarig prefekt/chef/ledare ska med stöd från HR-avdelningen omgående inleda en utredning kring omständigheterna och vidta åtgärder som kan behövas för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier i sin verksamhet.

HR-avdelningen erbjuder också utbildningar med fokus på såväl hantering av uppkomna individärenden som aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen.

Ladda ner universitetets riktlinjer.

För information och stöd i hantering eller bokning av utbildning kontakta Hooshang Bazrafshan, likavillkorsspecialist på HR-avdelningen. E-post: Hooshang.Bazrafshan@uadm.uu.se, Tel: 018-471 1829, 070-4250877