Interprofessionellt lärande vid Uppsalas vårdutbildningar

25 april 2019

– Jag har redan fått nya perspektiv på yrken jag knappt visste existerade, säger Alva Telander, en av närmare tvåhundra förstaårsstudenter vid Uppsala universitets vårdutbildningar som en vårdag möts för att sätta fokus på interprofessionellt lärande.

Vårdtagarens resa från inledande undersökning till avslutad behandling kan bli både lång och komplicerad. Ofta ingår möten med en rad olika specialister som alla bidrar med sin specifika kompetens, men vilken insikt har egentligen den enskilde vårdgivaren om det som sker i kedjans övriga länkar? I syfte att effektivisera processen och att minska risken för misstag utvecklar Uppsala universitets vårdutbildningar nya moment för interprofessionellt lärande (IPL), och just den här dagen har förstaårsstudenter vid åtta program samlats i syfte att utbyta kunskap om varandras yrken och att tillsammans reflektera kring vikten av kommunikation.

– I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar samsjukligheten, och våra studenter ska om bara några år samverka kring samma patienter med bästa möjliga vård som gemensamt mål. Studier visar även att interprofessionell samverkan ökar patientsäkerheten och ger nöjdare vårdtagare, och då måste vi redan under grundutbildningen ge dem de verktyg som krävs, säger Eva Gåve, lärare vid fysioterapeutprogrammet.

Alla vårdprogram representerade

Sorlet är påtagligt då utbildningssamordnare Mia Colliander välkomnar de fler än tvåhundra vårdstudenterna till The Svedbergsalen. Här ska de i tvärprofessionella grupper diskutera professioner och ta sig an fiktiva patientfall kring vilka de mycket väl skulle kunna mötas i framtida yrkesliv, men först får studenterna ta del av åtta filmer som ger korta introduktioner till de olika utbildningarna.

– Initiativet har sin bakgrund i att Universitetskanslersämbetet år 2014 anmärkte på Läkarprogrammets interprofessionella samverkan. Det resulterade i ett IPL-råd där varje vårdprogram är representerat, och vi har valt att bland annat implementera tre gemensamma moment under grundutbildningen: I fjol möttes våra förstaårsstudenter för första gången kring dagens tema Kommunikation och kunskap om varandras yrken. I maj är det premiär för Mänskliga rättigheter och etik ur ett hälsoperspektiv och vårterminen 2020 introducerar vi Patientsäkerhet och legitimationsansvar, berättar Mia Colliander.

Ger nya perspektiv

Filmerna avlöser varandra i högt tempo, och inom halvtimmen har de drygt trettio studentgrupperna spridit sig över Uppsalas Biomedicinska centrum. Med sig har de uppmaningen att ”lära av, om och med varandra, och i restaurang Bikupan är läkarstuderande Alva Telander redan mitt i en diskussion om vikten av interprofessionell tillit.

– Alla vid vårt bord bidrar och är nyfikna. Jag har redan fått nya perspektiv på utbildningar och yrken jag knappt visste existerade, och nu resonerar vi om att komplettera vandra, att veta när det är dags att be om hjälp. För mig tydliggör samtalet hur vi alla kommer att vara specialister som interagerar kring patienterna, liksom att bra vård kräver strukturer där vi vet vad som förväntas av var och en av oss.

Positiv respons från studenterna

Mellan grupperna rör sig lärare från de olika utbildningarna för att lyssna och bistå. Enligt Mia Colliander hyste IPL-rådet en viss initial oro över att det nya momentet skulle uppfattas som en belastning i redan hårt pressade scheman, men hittills har responsen varit mycket positiv till att mötas över de traditionella programgränserna.

– Fungerande lärarsamverkan är en förutsättning för framgång, och vi har konsekvent tillhandahållit väloljad administration och logistik i syfte att minimera arbetspåslaget. Områdesnämnden har dessutom beviljat oss ekonomiskt stöd att ta in externa handledare när så krävs, och vi ser hur både lärare och studenter har roligt och uppskattar den form vi skapat för interprofessionellt lärande, vilket utan tvekan ger oss stor inspiration inför vårt fortsatta arbete.

 

Läs mer 

Vårdutbildningar på grundnivå, Uppsala universitet