Studentens A till Ö

Vad är en gasque, vad gör betygsombudsmännen och vad betyder egentligen alumn? I listan hittar du orden du behöver som student vid Uppsala universitet!

1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ö

1  

1Q

Se kurator. 

A

Adressändring

Universitetet lagrar din folkbokföringsadress i studieregistret Ladok. Du ändrar själv adress i Ladok. Om du vill ha din post till någon annan adress än den där du är folkbokförd, eller om du inte är skriven i Sverige, måste du själv meddela alternativ adress. Studentkårerna och nationerna får adresser till aktiva studenter från Ladok.

Akademisk kvart

Av tradition brukar föreläsningar i Uppsala börja 15 minuter efter hel timme. Läs mer om den akademiska kvarten.

Alumn

Tidigare student. Ordet kommer från latinets ”alumnus” som betyder lärjunge eller skyddsling. Läs mer om alumnverksamheten vid Uppsala universitet.

Amanuens

Person som under sin studietid arbetar på institutionen inom utbildning eller administration.

Anstånd med att börja på en utbildning

Under särskilda omständigheter kan du få anstånd med studiestarten, det vill säga att du kan vänta med att börja på den utbildning du har blivit antagen till.

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller de regler som universitetet tillämpar, dels när det gäller ansökan, behörighet och urval, dels för hur beslut om antagning fattas. Den beskriver också hur beslut om obehörighet överklagas.

Arbetsmiljö

Hur din arbetsmiljö vid universitetet ska fungera styrs ytterst av arbetsmiljölagen. Inom universitetet finns en organisation med skyddsombud för varje institution. Studenterna kan också ha utsett egna så kallade studentombud. Varje institution ska ha en handlingsplan för arbetsmiljön.

Arbetsvillkor

Rektor har fastställt riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.

Till sidans topp

B

Behörighet

För att studera vid universitet eller högskola måste du uppfylla vissa behörighetsvillkor. Grundläggande behörighet måste uppfyllas av alla som ska studera oavsett vilken högskoleutbildning det gäller. Därutöver förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Betyg

Vid universitetet används olika betygssystem beroende på vilken utbildning du går. Vad som gäller framgår av kursplanen för den kurs du läser.

Betygsombudsmän

Betygsombudsmännen kan du vända dig till om du anser att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till och har begärt ändring hos examinator utan att få gehör. Betyg kan inte överklagas till högre instans – det är examinator som sätter betyg och kan ändra. Betygsombudsmännen kan däremot utreda om bedömnings processen gått rätt till.

Bibliotek

Uppsala universitetsbibliotek består av tio ämnesbibliotek i Uppsala och Almedalsbiblioteket i Visby. Utöver universitetsbiblioteket finns nationsbiblioteken som ofta är specialiserade inom några ämnesområden och har kurslitteratur som referensexemplar. Läsplatser, grupprum och internetuppkoppling finns på de flesta biblioteken.

Biområde

En kandidatexamen vid Uppsala universitet måste, förutom huvudområde, omfatta ett biområde på minst 30 högskolepoäng. Alla huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Dessutom finns områden som endast kan utgöra biområde. Se listan över huvud- och biområden vid Uppsala universitet.

Byte av studieort

Går du på program och vill byta studieort ska du ansöka om detta hos universitetet/högskolan på den ort dit du vill flytta. För att du ska få byta krävs särskilda skäl som ska styrkas vid ansökan, och att plats finns.

Till sidans topp

C

Campus

Ett campus är ett område med flera institutioner samlade i forsknings- och utbildningscentra, till exempel BMC, Ekonomikum och Campus Gotland. På campus hittar du bland annat studentservice, läsplatser och bibliotek.

Campus1477

Campus1477 erbjuder två motionsanläggningar för studenter och anställda, vid Blåsenhus och Science Park.

Campuskort

Campuskortet är ett obligatoriskt multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter med mera.

Campus Camp

En träff för blivande programstudenter på Gotland en helg i maj.

CSN, Centrala studiestödsnämnden

CSN är den myndighet som beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Curator curatorum

Curator curatorum, cc, är ordförande i kuratorskonventet vilket är Uppsalas studentnationers samarbetsorgan.

Till sidans topp

D

Dekanus

Ordförande i fakultets- och sektionsnämnder.

Disciplinnämnd

Nämnd som handlägger frågor om disciplinära åtgärder (till exempel avstängning) vid fusk eller störande av undervisning.

Disputation

Disputationen är det tillfälle vid vilket en doktorand lägger fram och försvarar sin avhandling inför opponent, lärare och allmänhet.

Docent

Titel som anger att en doktor har särskild forsknings- och undervisningskompetens.

Doktor

Titel för person som avlagt doktorsexamen.

Doktorand

Doktorand, eller forskarstuderande, är en person som efter sin grundexamen fortsatt med utbildning på forskarnivå i ett ämne.

Doktorsavhandling

Vetenskaplig avhandling (uppsats/forskningsarbete) som måste försvaras offentligt för doktorsexamen.

Doktorsexamen

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen.

Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter att starta och driva företag eller på andra sätt utveckla sina idéer.

Dugga

Mindre omfattande tentamen.

Till sidans topp

E

eduPrint

eduPrint är Uppsala universitets gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter. Med eduPrint kan du skriva ut, kopiera och skanna dokument. eduPrint finns vid Uppsala universitets alla campus.

Eduroam

Med ditt studentkonto har du som student vid Uppsala universitet tillgång till två trådlösa nät (WLAN): Eduroam och UpUnet-S. Du som studerar på Campus Gotland har tillgång till Eduroam. Eduroam fungerar inte bara på Uppsala universitet utan även vid andra universitet och högskolor runt om i världen samt på flygplatser och tågstationer i Sverige.

Erasmus

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som bland annat ger dig möjlighet att studera i Europa i 3-12 månader. Du kan även välja att göra praktik inom Erasmus+ på ett företag eller organisation i Europa i 2-6 månader. Du får stipendium för att täcka merkostnader.

Examen

Se Generell examen respektive Yrkesexamen.

Examensarbete

Större uppgift som ska vara ett enskilt arbete och ofta utgör avslutning på en utbildning. Omfattar 15, 30 eller 45 hp.

Examensbevis/kursbevis

Examensbevis eller kursbevis är det dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examens- och kursbevis utfärdas på begäran av Examensenheten vid Uppsala universitet.

Examination

Kontroll av studenters kunskaper och färdigheter inom utbildningen. Traditionell skriftlig tentamen är vanligast, men även inlämningsuppgifter, laborationsuppgifter, uppsatser och litteraturseminarier kan ingå i examinationen.

Examinator

Lärare som förrättar examination.

Till sidans topp

F

Fakultet

Universitetet är organisatoriskt indelat i olika fakulteter – ämnesområden – för utbildning, forskning och forskarutbildning. Vid Uppsala universitet finns nio fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk, farmaceutisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, samhällsvetenskaplig, teknisk-naturvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig fakultet. Fakulteterna leds av en fakultetsnämnd och de är indelade i tre vetenskapsområden och en utbildningsvetenskaplig fakultet.

Fakultetsnämnd

Fakultetens beslutande organ är fakultetsnämnden. Den ansvarar för de vetenskapliga prioriteringarna och den innehållsliga kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive fakultet.

Folkbokföring

Enligt lag måste du vara folkbokförd – skriven – där du bor. Detta gäller även studenter som flyttar till Uppsala för att studera. Kontakta Skatteverket för information. Universitetet använder folkbokföringsadressen i studeranderegistret.

Forskarutbildning

Utbildning som ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning inom ett ämne. För att kunna antas till forskarutbildningen måste du ha avlagt minst ettårig examen på avancerad nivå och uppfylla den särskilda behörighet som krävs för ämnet.

Forsränning

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, ordnar på Valborg (sista april) traditionsenligt en ”forsränning”. Studenter har inför forsränningen byggt fantasifulla farkoster som sedan åker nedför Fyrisån.

Fristående kurs

Se Kurs.

Funktionsnedsättning

Studenter som har ett funktionsnedsättning kan få stöd i studierna. Det gäller även den som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningsstöd under föreläsningar, teckenspråkstolk, kurslitteraturen som talböcker eller längre tid vid tentamen. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Fusk

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Försäkringar

Registrerade studenter och forskarstuderande är försäkrade under studietiden. Teckna också egen olycksfallsförsäkring.

Till sidans topp

G

Gasque

Större fest med mat och dans på studentnation.

Generell examen

Det finns två typer av examina: generell examen och yrkesexamen. De generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen. Exempel på yrkesexamen är läkarexamen eller psykologexamen.

Gluntar

Studentsånger som skalden Gunnar Wennerberg skrev under 1800-talet.

Gustavianum

Gustavianum är universitetets äldsta hus i Uppsala. Det är idag konferenslokal samt museum om universitetets historia och vetenskapsmän som Rudbeck, Celsius och Linné. Här finns också Anatomiska teatern där dissektioner ägt rum samt Augsburgska konstskåpet, Nobelmedaljer, arkeologiska fynd och mycket mer. Museets butik säljer bland annat universitetets profilkläder.

Gästkort

Den som är student någon annanstans än i Uppsala och vill besöka nationerna måste skaffa ett tillfälligt terminskort, ett så kallat gästkort. Som student vid Campus Gotland eller distansstudent vid Uppsala universitet kan du, om du inte är medlem i en nation, lösa gästkort genom att uppvisa giltigt intyg. Gästkortet utfärdas av Kuratorskonventet.

Till sidans topp

H

Hedersdoktor

Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Huvudområde

En generell examen måste alltid innehålla ett huvudområde med fördjupade studier och självständigt arbete. Omfattningen av huvudområde och examensarbete beror på vilken examen som avses. Se listan över huvud- och biområden vid Uppsala universitet.

Hälso- och sjukvård

Se Studenthälsan.

Högskoleexamen

Högskoleexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 år). den ska innehålla kurser inom ett huvudområde omfattande minst 60 högskolepoäng varav minst 7,5 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Läs mer om examen.

Högskolepoäng

Studiernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier och 60 hp ett helt läsårs heltidsstudier.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov. Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla universitets- och högskoleutbildningar. Räcker inte dina gymnasiebetyg kan provet vara ytterligare en chans att bli antagen.

Till sidans topp

I

Inskrivning vid kår och nation

När du har antagits till en kurs eller ett utbildningsprogram kan du skriva in dig vid en nation och studentkår.

Institution

Utbildningen och forskningen vid Uppsala universitet har sin bas på institutionerna, för närvarande ett 60-tal. Vid institutionen bedrivs forskning och/eller utbildning inom ett eller flera besläktade ämnesområden.

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en institutionsstyrelse. Styrelsen är sammansatt av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen. Ordförande är normalt institutionens prefekt.

Intendent

Vid varje campus finns en intendent som ansvarar för allmänna ytor och frågor som är gemensamma för alla campusområdets institutioner. Till intendenten vänder man sig med frågor av praktisk natur till exempel passerkort och lokalrelaterade problem som inomhusklimat och behov av hörslinga.

Till sidans topp

J

Jämlikhetsansvarig

Vid Uppsala studentkår finns jämlikhetsansvarig som bevakar att alla studenters lika rättigheter upprätthålls. Områden som särskilt faller under den jämlikhetsansvarige är diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell orientering eller funktionshinder.

Jämställdhet

Jämställdhetsintegrering är ett regeringsuppdrag och innebär att jämställdhet ska integreras och vara en del av lärosätenas ordinarie verksamhet. Vid Uppsala universitet pågår ett aktivt arbete med att i sin verksamhet alltid iaktta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Till sidans topp

K

Kandidatexamen

En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå, omfattande sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). Den ska innehålla minst 90 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 15 hp, samt ett biämne om minst 30 hp. Läs mer om examen.

Kandidatprogram

Utbildningsprogram på grundnivå, för generell examen, som omfattar 180 högskolepoäng (tre år).

KK-kort

KK-kort är ett belöningssystem för studenter som lägger ner mycket tid på engagemang vid nationerna på ideell basis. Kortet innebär att innehavaren, och en gäst, får gå före i kön vid exempelvis klubbkvällar.

Konsistorium

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter – vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår lärar- och studentrepresentanter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Kurator

Att börja studera på universitetet innebär för många att anpassa sig till en helt ny situation. På Studenthälsans mottagning finns kuratorer som kan ge dig råd i personliga, ekonomiska och sociala frågor.

Förste kurator, 1Q, kallas den medlemmarna valt till ordförande vid en nation. Andre kurator, 2Q, är nationens kassör. De flesta nationerna har också en tredje kurator som är ansvarig för personal, inköp och festverksamhet.

Kuratorskonventet

Kuratorskonventet är de tretton nationernas samarbetsorgan. För samordning mellan nationerna inom speciella verksamhetsgrenar svarar Kuratorskonventets underkonvent.

Kurs

Kurser utgör grundenheterna inom all utbildning. De kan läsas inom ramen för ett utbildningsprogram eller fristående då man själv kombinerar kurser till en egen utbildning. De flesta kurser omfattar mellan 7,5 och 30 hp.

Kursare

Vardaglig benämning på kurskamrat.

Kursbevis

Se Examensbevis/kursbevis.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är som regel omfattande. Du får räkna med att läsa en hel del på främmande språk, främst engelska. Kostnaderna för litteraturen varierar ganska mycket mellan olika utbildningar. Det finns en omfattande andrahandsmarknad för kursböcker. Det finns också stora möjligheter att utnyttja böcker och läsplatser på universitetsbiblioteken eller olika institutioners och nationers bibliotek.

Kursplan

För kurs på grundnivå och avancerad nivå ska det enligt högskoleförordningen finnas en kursplan. Dokumentet fastställs av fakultetsnämnd eller institution på uppdrag av fakultetsnämnd, och innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kursvärdering

Alla studenter ska i slutet av en kurs få möjlighet att ge sina synpunkter i en kursvärdering. Synpunkterna är värdefulla för lärare och utbildningsansvariga och på detta sätt bidrar du som student i universitetets kvalitetsarbete.

Till sidans topp

L

Ladok

Ladok är ett studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Uppsala universitet. Du kan själv kontrollera dina uppgifter i Ladok.

Ledningsråd

Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre representanter för studenterna.

Lektor

En typ av lärartjänst vid universitet och högskola.

Licentiatexamen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen.

Lika villkor

Lika villkor innebär att säkerställa alla individers lika möjligheter och rättigheter. Ingen ska bli diskriminerad eller behöva uppleva sig trakasserad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder. För universitetet handlar det om att skapa en miljö där alla vill fortsätta lära sig och upplever sig delaktiga. Ingen ska känna sig diskriminerad, kränkt eller exkluderad från undervisnings- eller arbetsgemenskapen.

Linnéträdgården

Linnéträdgården är en mycket tidstrogen rekonstruktion av Uppsala universitets botaniska trädgård, så som den såg ut på Carl von Linnés tid. Idag erbjuds rundvandringar och utställningar för besökande.

Till sidans topp

M

Magisterexamen

En magisterexamen är en generell examen på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 60 högskolepoäng (hp). Den ska innehålla minst 30 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 15 hp. Läs mer om examen.

Magisterprogram

Ett magisterprogram är ett utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 60 högskolepoäng. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Masterexamen

En masterexamen är en generell examen på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 120 högskolepoäng (hp). Den ska innehålla minst 60 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 30 hp. Läs mer om examen.

Masterprogram

Ett masterprogram är ett utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 120 högskolepoäng. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Munta

Kort benämning på muntlig tentamen.

Till sidans topp

N

Nation

Nationerna är ursprungligen sammanslutningar av studenter från samma landsände. I Uppsala finns det 13 nationer. De drivs av studenterna själva och man kan engagera sig i, eller ta del av, en mängd olika aktiviteter. Nationerna hyr ut bostäder, har bibliotek, pub, teater-, musik- och idrottsverksamhet, ordnar traditionella baler samt en rad nationsspecifika arrangemang.

Nordplus

Nordplus är ett nordiskt utbytesprogram för studenter och lärare för att underlätta mobilitet för studier i de nordiska länderna.

Till sidans topp

O

Offentliga föreläsningar

Universitetet ordnar offentliga föreläsningar inom olika ämnesområden som vänder sig till alla intresserade. Se anslagstavlan på din institution, nation, eller på nätet. Andra föreläsningar och lektioner är inte offentliga utan bara öppna för studenter.

Områdeskansli

Berednings- och serviceorgan för respektive vetenskapsområde.

Områdesnämnd

Inom Uppsala universitet finns tre vetenskapsområden med varsin områdesnämnd som beslutande organ. Områdesnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten inom vetenskapsområdet inom ramen för konsistoriets och rektors anvisningar.

Omtentamen

Om du inte klarat en tentamen med godkänt resultat finns det ytterligare provtillfällen utöver det ordinarie tentamenstillfället. Ofta läggs omtentamenstillfällen i anslutning till den genomgångna kursen, och ibland strax före terminsstart.

Opponent

Utses av fakultetsnämnden och har som uppgift att kritiskt granska en avhandling och ställa frågor till doktoranden under disputationen.

Till sidans topp

P

Platsgaranti

Ett antal av universitetets kurser har platsgaranti. Det innebär att alla behöriga sökande som anmält sig i tid kan antas till kursen. Läs mer om urval.

PM

Kort för promemoria som är latin och betyder skriftlig inlämningsuppgift.

Prefekt

Den person (professor eller annan lärare) som tillsammans med institutionsstyrelsen leder institutionens verksamhet.

Professor

Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämnesområde.

Professorsinstallation

Offentlig högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av rektor och håller sina installationsföreläsningar. Detta sker en gång per år.

Program

Se Utbildningsprogram.

Promotion

Doktorspromotionen är den examensfest då de som avlagt doktorsexamen får sina hederstecken (lagerkransar eller doktorshattar, diplom med mera). Då hyllas också hedersdoktorerna; förtjänta personer från Sverige och utlandet, och jubeldoktorerna, de som blivit doktorer för femtio år sedan. Vid promotionerna skjuter man salut med kanoner utanför universitetshuset. Promotionen äger rum i slutet av januari samt i slutet av maj eller början av juni, i universitetets aula.

Prorektor

Prorektor är ställföreträdare för universitetets rektor.

Till sidans topp

R

Recentior

Ordet recentior kommer från latinet och betyder nybörjare vid universitetet. Kallas kort "recce".

Rector magnificus/Rectrix magnifica

Högtidlig benämning på universitetets rektor i maskulinum/femininum.

Registrering

När du blivit antagen till kurs eller program ska du registrera dig för att inte förlora din plats på utbildningen.

Rektors beslutssammanträde

I sammanträdet deltar rektor, prorektor, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, Uppsala studentkårs ordförande och en sekreterare.

Respondent

Den som försvarar sin avhandling under disputationen.

Ridning

Vid Uppsala akademistall finns världens näst äldsta ridskola med undervisning för ryttare på alla nivåer. Universitetet delar varje termin ut ridstipendier som innebär kostnadsfri undervisning under 16 veckor.

Till sidans topp

S

Stipendier

Universitetet utlyser i början av varje termin lediga stipendier. Även Uppsala studentkår och nationerna delar ut stipendier. Mer information finns på Uppsala studentkår och respektive nation.

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas egen företagshälsovård. Här finns psykologer, kuratorer, läkare och en stresspedagog. Alla specialiserade på studenters livssituation.

Studentkår

En studentkår tar tillvara studenternas intressen, bland annat i utbildningsfrågor och i studiesociala frågor. Genom kåren representeras studenterna i olika beslutande organ inom universitetet, som områdesnämnder, fakultetsnämnder, konsistoriet och institutionsstyrelser. Uppsala universitet har sex studentkårer: Uppsala studentkår, Farmacevtiska Studentkåren ("Farmis"), Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN), Uppsalaekonomerna, Juridiska föreningen samt Gotlands studentkår Rindi.

Studentombud och doktorandombud

Student- och doktorandombud är en gemensam service för de sex studentkårerna som kan hjälpa och stötta dig om du har studierelaterade problem. Det kan röra dina kontakter med CSN, problem med en lärare, diskriminering eller liknande. Du kan även vända dig till studentombudet för att få veta mer om dina rättigheter som student.

Studentportal

I universitetets studentportal finns en rad e-tjänster och information om dina studier. Tjänsterna kräver att du har ett studentkonto.

Studentradion

Studentradion är studenternas egen radiostation som sänds av och för Uppsalas studenter. Du finner den på frekvensen 98,9 MHz.

Studerandeskyddsombud

De studerande har rätt att utse studerandeskyddsombud som bevakar att studiemiljön är tillfredställande.

Studieavbrott

Om du avbryter dina studier på utbildningen för gott ska du anmäla det till institutionen. Vid kortare eller längre uppehåll kan du ansöka om studieuppehåll.

Studiebevakare

Studenter anknutna till Uppsala studentkår med uppgift att hålla kontakt med och stödja studentrepresentanter och studieråd som finns inom respektive fakultet. Deras verksamhetsområde är både utbildningsbevakning och studiesociala frågor.

Studiehandbok

Handbok som innehåller utbildningsplan och kursplaner för kurser som ingår i ett program, samt information i övrigt om vad som gäller för programstudierna.

Studieintyg

Du kan vid behov få studieintyg över dina registreringar och studieresultat. Om du har studentkonto får du meddelande per e-post när resultat på en kurs inrapporterats. Du kan dessutom själv kontrollera dina studieuppgifter samt beställa studieintyg via Ladok. Om du inte har ett aktivt studentkonto kan du beställa ett intyg via webben eller vända dig till Studentservice. Även din institution kan utfärda studieintyg. Intyget kan fås på svenska eller engelska.

Studiemedel

Det vanligaste sättet att finansiera studier är med statliga studiemedel (lån och bidrag) genom CSN, Centrala studiestödsnämnden. Du kan ansöka om studiemedel samtidigt som du söker till en utbildning. Sök för två terminer i taget om du inte vet att du bara ska läsa en termin.

Studieråd

Studieråden är organiserade och drivs av studenter inom ett program eller en institution. De utgör en viktig länk mellan institution, studentkår och studenter. De sköter studiebevakningen, det vill säga de ger studenterna en chans att vara delaktiga i beslut som rör utbildningen. Representanter i studieråden sitter med i en mängd olika styrelser, arbetsgrupper och utskott. Vänd dig till din institution eller till din studentkår för information.

Studieuppehåll

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet. Ansvariga för utbildningen avgör om du kan få studieuppehåll. Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Studievägledning

Studievägledare finns både centralt på universitetet och på institutionerna. Med dem kan du diskutera frågor och bolla idéer och funderingar som rör din studiesituation och ditt studie- och yrkesval.

Successiv fördjupning

En kurs successiva fördjupning anger kursens tillhörighet till grundnivå eller avancerad nivå. Den visar också kursens plats i huvudområdet och dess fördjupning i förhållande till examensfordringarna för generella examina. Uppgiften om den successiva fördjupningen framgår av kursplanen.

Till sidans topp

T

Tentamen

Så kallas det prov, muntligt eller skriftligt, som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Kallas även kort tenta. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga att du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtenta.

Termin

En termin omfattar 20 veckor. Höstterminen börjar måndagen som infaller mellan 28 augusti och 3 september. Vårterminen börjar måndagen som infaller 20 veckor efter höstterminens början. Registreringen på en kurs äger oftast rum några dagar före terminens början.

Terminskort

Terminskortet är ett kvitto på betald terminsräkning till nation och/eller kår och gäller, i kombination med fotolegitimation, som studentlegitimation. Kortet ska uppvisas när du ska gå in på nationerna. Det kan också berättiga till olika lokala rabatter. Kortet är ett kombinerat medlems- och Mecenatkort. Medlemsavgift till nation och kår betalas för varje termin.

Tillgodoräknande

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola.

Till sidans topp

U

Universitet

Universitet är benämningen på vissa högre läroanstalter, som har utbildning och forskning inom många områden. En högskola har vanligen inte samma bredd inom utbildning eller forskning.

Universitetsledning

Universitetsledningen består av rektor, prorektor och universitetsdirektören.

Uppsats

B-, C- och D-kurser brukar avslutas med uppsatsskrivande där studenten självständigt behandlar en forskningsfråga.

Urval

Ofta finns det fler sökande till en utbildning än antalet tillgängliga platser. Då måste ett urval göras bland de behöriga sökande. Urval till utbildningsprogram sker huvudsakligen genom betygsurval och provurval (högskoleprovet). För fristående kurser finns även andra urvalsgrupper. Observera att olika urvalsregler kan tillämpas vid olika universitet och högskolor.

Utbildningsbevakning

Studentrepresentation finns på alla nivåer inom universitetet: från institutionsstyrelser till fakultets-/områdesnämnder och upp till konsistoriet genom till exempel studieråd och studiebevakare. Studentkårernas förtroendevalda hjälper såväl studieråd som enskilda studenter med utbildningsfrågor.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ett dokument som styr innehållet i och organisationen av ett utbildningsprogram. I utbildningsplanen anges de kurser som utbildningen omfattar, dess huvudsakliga uppläggning samt de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till utbildningen. Respektive fakultetsnämnd, eller motsvarande, fastställer utbildningsplan för programmen inom sitt område.

Utbildningsprogram

Ett utbildningsprogram är en av universitetet planerad studiegång för en examen. Vissa program har en fast studiegång med i huvudsak obligatoriska ämnen och kurser. Andra kan ha betydande inslag av valfrihet.

Utlandsstudier

I många ämnen och på de flesta program är det möjligt för dig att förlägga en del av din utbildning till ett utländskt universitet. Detta organiseras normalt genom studentutbyten. Utbytet innebär en kostnadsfri studieplats. Du har rätt till studiemedel för studier utomlands och i vissa fall finns möjligheter till stipendium för merkostnader.

Till sidans topp

V

Vetenskapsområde

Fakulteterna är indelade i tre vetenskapsområden: humaniora-samhällsvetenskap, medicin och farmaci, samt teknik och naturvetenskap.

Vicerektorer

Det finns tre vicerektorer. De ingår i rektors ledningsråd och är ordförande i vetenskapsområdenas nämnder.

Till sidans topp

Y

Yrkesexamen

Vissa yrken kräver att du har legitimation eller en viss behörighet och dessa utbildningar avslutas med en yrkesexamen. Exempel på yrkesexamina är läkarexamen och psykologexamen. Andra utbildningar leder till en generell examen. Läs mer om examen.

Till sidans topp

Ö

Överliggare

Överliggare kallades förr den person som tillbringade ovanligt många år vid universitetet och prövade på studier i många olika ämnen. En överliggare missade sällan de festligheter som erbjöds studenterna.

Till sidans topp

Senast uppdaterad: 2021-05-04