Remissvar från Uppsala universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. 

Från och med 2020 listar Uppsala universitet här de remissyttranden som avgetts av rektor. Vid eventuella frågor kontaktas ansvarig handläggare för respektive yttrande. 

Remissvar från och med 2020

Remiss Uppsala universitet 2020-09-22: Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning

Remiss Uppsala universitet 2020-09-22: Högre växel i minoritetspolitiken, stärkt samordning och uppföljning

Remiss Uppsala universitet 2020-08-25: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Remiss Uppsala universitet 2020-08-25: Sveriges museum om Förintelsen 

Remiss Uppsala universitet 2020-06-16: Validering, för kompetensförsörjning och livslångt lärande  

Snabbremiss Uppsala universitet 2020-06-09: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande  

Remiss Uppsala universitet 2020-05-19: Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?

Remiss Uppsala universitet 2020-03-24: Riksantikvarieämbetets förslag till allmänna råd om fornlämningar

Remiss Uppsala universitet 2020-01-28: Regional biblioteksplan för Uppsala län 2020-2023

tidigare remissvar

För tidigare remissvar kontaktas registrator via e-post