Remissvar från Uppsala universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. 

Från och med 2020 listar Uppsala universitet här de remissyttranden som avgetts av rektor. Vid eventuella frågor kontaktas ansvarig handläggare för respektive yttrande. 

Remissvar 2021

Remissvar Uppsala universitet 210323: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XXXX) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter

Remissvar Uppsala universitet 210316: Socialstyrelsens rapport Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Remissvar Uppsala universitet 210316: Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (M2020/01583)

Remissvar Uppsala universitet 210316: Remiss angående förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Hejdebyhöjden, Endre och Hejdeby socknar (511-2469-18)

Remissvar Uppsala universitet 210309: Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (Ku2020/01895)

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-09: Vägledning om åtgärder mot internnäringsbelastning - Insjöar och kustvatten 

Remiss 2021-02-16: Angående förslag till bildande av naturreservatet Stora Vede, Gotlands län

Remiss av Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (SM2019-1704)

Remissvar Uppsala universitet 2021-09-19: Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) (pdf)

tidigare remissvar

Remissvar från 2020.

För tidigare remissvar kontaktas registrator via e-post

Senast uppdaterad: 2021-03-29