Samarbeten och partners

Målet med Uppsala universitets strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för ömsesidig utveckling och höja kvaliteten på universitetets utbildning och forskning. De kännetecknas av en stor bredd som omfattar flera vetenskaps- och ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskning. Partnerskapen ska även bidra till vidare förståelse av behov och lösningar på samhällets utmaningar. 

Partnerskapsavtal tecknas med organisationer som är av särskild betydelse för universitetets verksamhet. Uppsala universitets strategiska partnerskap ägs av rektor.

Uppsala universitets strategiska partners

Hitachi Energy

Fokusområden för samverkan:Hitachi Energy logotyp

 • Kompetensutveckling och rekrytering
 • Forskning
 • Kommunikation

Det strategiska partnerskapet med Hitachi Energy kommer ur samarbetet med ABB som etablerades redan 2015. 

Uppsala kommun

Uppsala kommuns logotypUppsala universitet strategiska partnerskap med Uppsala kommun bygger på gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner. Det syftar till att skapa långsiktiga relationer för ömsesidig kunskapsutveckling som ska bidra till att stärka respektive organisations positioner, såväl var för sig som gemensamt. Det ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan universitetet och kommunen.

Partnerskapet etablerades 2016.

Avtal för strategiskt partnerskap 2019-2021

Region Gotland

Region Gotlands logotypFokusområden för samverkan:

 • En attraktiv universitets- ö och utvecklingsmiljö
 • Ömsesidigt kunskapsutbyte
 • Forsknings och innovation

Partnerskapet med Region Gotland etablerades 2016.

NCC

Uppsala universitet har ett strategiskt partnerskap med byggföretaget NCC som bygger på ömsesidig samverkan med syfte att långsiktigt stärka utbildning, forskning, innovation och kommunikation. Partnerskapet tar sig uttryck i aktiviteter som till exempel adjungering av anställda vid NCC som lärare och forskare vid universitetet, gemensamma forskningsprojekt, workshops, studiebesök, gästföreläsningar och examensarbeten. 

Intentionsavtal om samverkan med forskningsinstituten Rise

Nätverket Rise logotypUppsala universitet har tecknat ett intentionsavtal med nätverket RISE – Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut. Genom ökad samverkan och partnerskap mellan universitet och industriforskningsinstitut skapas förutsättningar för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och tillväxt.

Syftet med avtalet är att stärka Uppsala universitets och RISE position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden. Avtalet ska också bidra till att knyta utbildningen närmare tillämpad forskning och innovationssystem och stimulera studenternas kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

RISE och Uppsala universitet har kommit överens om några områden där det finns goda förutsättningar för fördjupad samverkan:

 • Avancerade faciliteter för teknologiutveckling, produktion och testning (t.ex. FREIA, Ångströmverkstad, UppTech)
 • Det digitala samhället/Internet of Things (IoT)
 • Energi med KIC InnoEnergy
 • Hälsoområdet med EIT Health
 • Nanoteknologi
 • Testbäddar för t.ex. biologiska läkemedel, IoT och kulturarv
 • Gotlandssamarbetet/Hållbara Gotland

Exempel på former för samverkan är att söka medel för och driva gemensamma forskningsprojekt, anordna seminarier, delta i rekrytering och handledning av doktorander, delta i kurser och utbildningar och att planera, utnyttja och samfinansiera dyrbar utrustning.

Vårt största samarbete

Akademiska sjukhusets akutmottagning.
Foto: Staffan Claesson

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utbildar tillsammans årligen över 3 000 läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Vi bedriver världsledande forskning för att skapa nya behandlingar och lösa allvarliga sjukdomars gåtor.

Mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år.

Läs mer om Uppsala universitets och Akademiska sjukhusets långa samarbete.

Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit är ett återkommande internationellt policymöte om hälsovårdens utmaningar i världen och hur vi kan lösa dem. Syftet är att bredda vägen för att resultat från forskning och utveckling ska nå ut till vården och patienterna.

Samordning av initiativ för nyanlända och integration

Inom Uppsala universitetet finns stor kunskap inom en rad viktiga områden relaterade till nyanlända i Sverige. Här finns utbildning för nyanlända, kompetensutveckling för yrkesverksamma, stor bredd inom forskningen och samarbeten inom olika nätverk.

Läs mer om initiativ för nyanlända och integration.

Strategiska innovationsprogram

European Institute of Innovation and Technology (EIT) är en del av EU:s Horisont 2020 med fokus på entreprenörskap och innovation inom olika områden. Uppsala universitet deltar aktivt i tre av EIT:s totalt sex program:

EIT InnoEnergy (sedan 2010)
EIT Health (sedan 2015) och
EIT Raw Materials (sedan 2015).

Samarbetet i dessa europeiska konsortier sker både nationellt samt på europeisk nivå med andra lärosäten och industri. EIT Health samarbetar även med offentlig sektor. Uppsala universitet bidrar i dessa konsortier med utbildningar, innovationsprojekt och affärsskapande verksamhet.

Ett annat strategiskt innovationsprogram där Uppsala universitet är med och även samordnar är IoT Sverige (IoT = Internet of Things).

Senast uppdaterad: 2021-10-26