Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020

Uppsala universitet står väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Vår fullvärdiga akademiska miljö och vår starka bildningstradition ger oss mod att pröva nya vägar. Universitetet slår vakt om det långsiktiga sökandet efter kunskap för att bidra till mänsklighetens samlade vetande och till den globala utvecklingen. Forskningen utgår från såväl samhällets stora utmaningar som inomvetenskapliga frågeställningar. Samtidigt går forskningen hand i hand med utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Akademisk excellens, öppenhet och samhällsnytta förstärker varandra.

I Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020 formulerar vi de strategier som skapar långsiktigt goda förutsättningar för kvalitet och förnyelse. Strategierna är en del av universitetets underlag till regeringens forskningsproposition 2016. Dokumentet följer upp och fördjupar de mål och forskningsstrategiska huvudlinjer som uttrycks i Mål och strategier för Uppsala universitet.

I strategierna beskrivs redan existerande vetenskapliga styrkeområden där vi under senare år har genomfört stora satsningar. Vi identifierar dessutom nya utmaningsdrivna forskningssatsningar där vår breda kompetens kan bidra till ny kunskap. Uppsala universitet vill och ska vara en motor i utvecklingen till nytta för individ och samhälle.

Innehåll:

Ladda ned som pdf

Beställ tryckt broschyr