Kravprofil för rekrytering av rektor för Uppsala universitet 2020

- Efter beslut i konsistoriet 2020-01-17

Bakgrund

Rektor

 • är professor och internationellt erkänd forskare med god kännedom om akademin, statlig verksamhet och samhället i övrigt,
 • har aktivt och framgångsrikt arbetat med utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt samverkat med det omgivande samhället,
 • har gedigen erfarenhet av framgångsrikt akademiskt ledarskap och kan omsätta visioner i handling,
 • har ett dokumenterat engagemang i frågor som rör universitetets övergripande roll i samhället.
   

Ledarskap

Rektor har förmåga att

 • samla hela universitetet genom att visa ett tydligt, inspirerande och samarbetsinriktat ledarskap baserat på hög personlig integritet, omdöme, ett etiskt förhållningssätt, civilkurage och beslutskraft,
 • värna om och utveckla kollegiala processer och akademisk frihet,
 • förankra, genomföra och följa upp fattade beslut,
 • arbeta för en god arbetsmiljö på hela universitetet och att lika villkor och lika behandling främjas,
 • värna ett brett studentinflytande på alla nivåer, föra en aktiv dialog med studenternas och doktorandernas företrädare samt ha ett engagemang för universitetets studenter och doktorander både i utbildning och studentliv,
 • etablera och fördjupa relationer och kontakter med för universitetet viktiga aktörer regionalt, nationellt och internationellt,
 • vara en i den offentliga debatten framträdande person som stöder universitetets engagemang i samtidens utmaningar och som i alla situationer där så krävs framhäver och försvarar demokratiska principer, vetenskapliga förhållningssätt och forskningens integritet,
 • vara väl synlig bland anställda, studenter och doktorander och som vågar ta initiativ till förnyelse och förändring när behov finns.

Den som anställs som rektor måste vara behörig enligt högskoleförordningen (HF 2 kap 11 §). Uppsala universitet är en svensk myndighet och lyder under den svenska språklagen.