Kravprofil för rekrytering av prorektor för Uppsala universitet 2020


– Efter beslut i konsistoriet 2020-01-17

Bakgrund

Prorektor

  • är professor med god förankring i det nationella och internationella forskarsamhället
  • har aktivt och framgångsrikt arbetat med såväl forskning som utbildning på olika nivåer samt samverkat med det omgivande samhället
  • har god erfarenhet av akademiskt ledarskap

Ledarskap

Prorektor har förmåga att

  • visa ett tydligt, inspirerande och samarbetsinriktat ledarskap baserat på hög personlig integritet, omdöme, ett etiskt förhållningssätt och civilkurage,
  • värna om och utveckla kollegiala processer och akademisk frihet
  • arbeta för en god arbetsmiljö på hela universitetet och att lika villkor och lika behandling främjas,
  • värna ett brett studentinflytande på alla nivåer, föra en aktiv dialog med studenternas och doktorandernas företrädare samt ha ett engagemang för universitetets studenter och doktorander både i ,utbildning och studentliv
  • etablera och fördjupa relationer och kontakter med för universitetet viktigaaktörer regionalt, nationellt och internationellt,
  • vara en framträdande person som aktivt stöder universitetets engagemang i samtidens utmaningar och som i alla situationer där så krävs framhäver och försvarar demokratiska principer, vetenskapliga förhållningssätt och forskningens integritet
  • vara väl synlig bland anställda, studenter och doktorander


Övrigt

Rektor och prorektor bör komplettera varandra (kompetensmässigt,
ämnesmässigt och könsmässigt) och ha rimlig samsyn angående universitetets
utmaningar och fortsatta utveckling.