Rektorsvalet för mandatperioden 2018–2020

Tidslinje över rekryteringsprocessen som ledde fram till att Eva Åkesson och Anders Malmberg valdes om och utsågs till rektor respektive prorektor för mandatperioden 2018–2020.

 • 29 augusti 2016: En informell strategidiskussion förs av konsistoriets ledamöter (ej tjänstemän, rektor och prorektor) kring utformningen av kommande rekryteringsprocess för förslag till rektor och utseende av prorektor för kommande mandatperiod.
   
 • 15 september 2016: Konsistoriet beslutar att en öppen rekryteringsprocess ska genomföras och att inleda processen med att tillsätta hörandeförsamlingsledamöter. Ledamöterna kommer att vara 33 representanter för lärarna, 14 ledamöter utsedda av personalorganisationerna och 18 ledamöter utsedda av studenterna. Konsistoriet beslutar också att uppdra åt universitetsdirektören att inom universitetet bereda förslag till former för processen.
   
 • Beredning av processen sker i ledningsrådet, i senaten, på dekanmötet samt med personalorganisationerna och studentkårerna för att ta fram ett väl förankrat förslag på formerna för processen. Universitetsdirektören håller samman arbetet.
   
 • 26–27 oktober 2016: Konsistoriet beslutar att ett justerat förslag på process baserat på universitetsdirektörens framtagna förslag ska sändas på remiss: Remiss PM Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01. En tidsplan för processen finns också specificerad i dokumentet. Tillägg 30 november: Här kan du ladda ner alla remissvar.
   
 • 14 december 2016: Konsistoriet beslutar om former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01. Tillägg 22 december: Konsistoriets beslut UFV 2016/1636.
   
 • 22 december 2016: Alla ledamöter till hörandeförsamlingen har utsetts. Lista med alla ledamöter (publicerad 12 januari 2017).
   
 • 20 januari 2017: Hörandeförsamlingen höll sitt första möte (protokoll) och utsåg sina representanter till rekryteringsgruppen. Därmed är alla ledamöter i rekryteringsgruppen utsedda:
  • Konsistoriet: Gunnar Svedberg (ordf. i rekryteringsgruppen), Johan Wall (ersatte Christina Mattsson från maj 2017)
  • Lärarna: Lisa Ekselius (Medfarm), Anders Ekström (Humsam), Mats Leijon (Teknat)
  • Personalorganisationerna: Kirsi Höglund
  • Studenterna: Sara Andersson och Caisa Lycken
    
 • 17 februari 2017: Konsistoriet diskuterade ett förslag till kravprofil för rektor. Förslaget skickas sedan på remiss till hörandeförsamlingen. Konsistoriet fattade beslut om ett förtydligande av processen för utseende av prorektor.
   
 • 14 mars 2017: Hörandeförsamlingen lämnar sina rekommendationer angående kravprofilen till rekryteringsgruppen. Beslutar om datum för kommande möten och fortsatta arbetsformer. Protokoll
   
 • 20 Mars 2017: Extra konsistoriesammanträde för beslut om kravprofil för rektor. Rekryteringsgruppen uppdras att gå vidare med processen. Konsistoriet hålls löpande informerat via sina representanter i rekryteringsgruppen.
   
 • 14 september 2017: Rekryteringsgruppen beslutar att föra fram tre kandidater för rektorsposten till hörandeförsamlingen. De tre kandidaterna är (i bokstavsordning):
  • Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi vid Karolinska Institutet. Karin Dahlman-Wright  har tidigare varit tf. rektor vid Karolinska Institutet 2016-2017, Scientific Director vid SciLifeLab och vicedekan för infrastruktur vid Karolinska Institutet

  • Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Kristina Edström leder Nordens största grupp i batteriforskning och har varit prodekan för forskning för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Sedan 2017 är Kristina Edström rektorsråd för infrastruktur vid Uppsala universitet.

  • Eva Åkesson, professor i kemisk fysik och nuvarande rektor vid Uppsala universitet. Eva Åkesson tillträdde som rektor 2012. Hon var tidigare prorektor vid Lunds universitet 2009–2011 och vicerektor vid samma lärosäte 2003–2008.

 • 21 september 2017: Hörandeförsamlingen håller sitt första möte. En vecka senare väntas församlingen meddela sitt förslag till rekryteringsgruppen som därefter tar fram underlag till konsistoriesammanträdet den 5 oktober. Protokoll.

 • 28 september 2017: Hörandeförsamlingen röstar om de tre rektorskandidater som förts fram av rekryteringsgruppen. Resultatet av omröstningen överlämnas till rekryteringsgruppen som träffas fredag 29 september. Protokoll

  • Första röstningsomgången:
   • Karin Dahlman-Wright 10 röster
   • Kristina Edström 25 röster
   • Eva Åkesson 29 röster
  • Andra röstningsomgången:
   • Kristina Edström 32 röster
   • Eva Åkesson 32 röster
  • Tredje röstningsomgången:
   • Kristina Edström 30 röster
   • Eva Åkesson 34 röster
 • 5 oktober 2017: Konsistoriet beslutar enhälligt att följa rekryteringsgruppen och hörandeförsamlingens rekommendation att föreslå för regeringen att nuvarande rektor Eva Åkesson får ett förnyat mandat som rektor. Processen för utseende av prorektor startar i rekryteringsgruppen. Protokoll

 • 17 oktober 2017: Konsistoriet fastställer kravprofil för prorektor.

 • 9 november 2017: Regeringen beslutar att förlänga Eva Åkessons förordnande som rektor vid Uppsala universitet för treårsperioden 2018–2020.

 • 24 november 2017: Hörandeförsamlingen beslutar att föreslå Anders Malmberg som prorektor. Hörandeförsamlingens resultat överlämnas till rekryteringsgruppen. Protokoll

 • 12 december 2017: Konsistoriet utser Anders Malmberg till prorektor för treårsperioden 2018–2020.
   

nyheter och pressmeddelanden om rektorsvalet

Kontaktperson: Universitetsdirektör Katarina Bjelke

Sidan uppdateras fortlöpande, senast 12 december 2017.

Se också: Listan med Uppsala universitets alla rektorer sedan 1877, då regeln om sexåriga mandatperioder infördes. (Tidigare satt rektorer bara sex månader.)