Universitetsrankningar - en översikt

Universitetsrankningar kan delas upp i följande grupper:

Aggregerade rankningar

Aggregerade rankningar syftar till att utifrån en rad faktorer väga samman ett slutresultat som används för att presentera en topplista. De får ofta ett stort medialt genomslag. På senare tid har dessa rankningar blivit mer multidimensionella till sin karaktär. Allt oftare kompletteras den aggregerade rankningen med ämnesrankningar och redovisningar av indikator för indikator.

Följande aggregerade rankningar tillhör de äldsta, är bland de internationellt mest kända och uppmärksammas mest i media:

Samtliga tre rankningslistorna har som ambition att innefatta både utbildning och forskning, men fokuserar mest på forskningen. Det är särskilt uttalat för ARWU som i stort sett bara fokuserar på forskningsexcellens.

Multidimensionella rankningar

Som en reaktion mot de aggregerade rankningarnas ensidighet har det kommit flera rankningssystem som ska beskriva och jämföra lärosäten på ett mer allsidigt sätt utifrån flera dimensioner Hänsyn tas till olikheterna mellan lärosätens profiler och uppdrag, liksom länders och regioners utbildningssystem. Dessa rankningar syftar därför inte, till skillnad från de aggregerade rankningarna, till att skapa en totallista utan resulterar i en mer nyanserad beskrivning och jämförelse. I multirankningssystem:

  • jämförs liknande universitet med varandra,
  • redovisas en rankning, variabel för variabel istället för en aggregerad nivå,
  • är det möjligt för enskilda användare att skräddarsy sin rankning, det vill säga själv välja vilka faktorer som ska vägas in och hur de vägs mot varandra.

Exempel på multidimensionella rankningssystem är:

Envariabelsrankningar

Envariabelsrankningar fokuserar endast på en eller ett par faktorer. Dessa kan utgöras av till exempel bibliometriska indikatorer (vilka ofta också förekommer i andra rankningar) eller på speciella aspekter av universitetsverksamheten som exempelvis synlighet via internet.
Några exempel på envariabelsrankningar är:

Nationella rankningar

De aggregerade internationella rankningarnas särställning och status har lett till att samtliga världens 16 500 lärosäten värderas med avseende på samma standard, det vill säga i vilken mån de är world class universities. Rankningslistorna presenterar normalt endast de 500 bästa universiteten i världen. Det innebär att endast 2-3% av världens lärosäten innefattas i rankinglistorna. Som en följd av detta, och de multidimensionella rankningarnas problem med att jämföra samma indikatorer för olika länders och regioner, har de nationella rankningarna blivit fler på senare år.
Några exempel på svenska rankningar är

Senast uppdaterad: 2021-01-19