Här skapas framtiden inom läkemedelstillförsel

8 juni 2020

SDDF:s forskningsprogram verkställs vid tre plattformar

SDDF:s forskningsprogram verkställs vid tre plattformar

På tre år har Swedish Drug Delivery Forum utvecklats till en mötesplats där Uppsala universitet och tio läkemedelsföretag med enad kraft formar framtiden inom läkemedelstillförsel. I juli tar forumet steget till det nationella kompetenscentret Swedeliver.

”Världsledande forskning och effektivt industriellt nyttiggörande”, målsättningen var ambitiös då Swedish Drug Delivery Forum (SDDF) lanserades sommaren 2017. Uppsala universitets farmaceutiska fakultet och tio företagspartner lade med finansiellt stöd från Vinnova grunden till en mötesplats med fokus på läkemedelstillförsel. Med enad kraft ville de bana väg för framtida expertis, vetenskapliga framsteg och omfattande nätverk. Tre år senare är framgången ett faktum och forumet gör sig redo att i juli ta nästa steg. Nu som det nationella kompetenscentret SweDeliver.

Göran Alderborn, forumdirektör

– Beslutet att forma en gemensam arena var resultatet av många dedikerade samtal kring den centrala roll tillförsel och distribution spelar i utvecklingen av nya läkemedel. Vi möttes i en mission att skapa ett ekosystem där akademi och industri i samverkan befäster Sveriges framskjutna position på fältet. Idag utgör vårt forskningsprogram och interdisciplinära nätverk en dynamisk plattform och framtiden ser onekligen ljus ut, konstaterar Göran Alderborn, forumdirektör och professor i läkemedelsteknik.

I SDDF:s absoluta kärna arbetar ett urval doktorander och postdocs med att lösa de vetenskapliga utmaningar som definierats i dialog mellan företag och fakultet. Här har de tillgång till teknik och handledning från framstående forskare inom både akademi och industri. Tillsammans utgör de en internationell konstellation som redan utför högkvalitativ forskning samtidigt som de gjuter fundamenten till framtida ledande positioner inom den svenska life science-sektorn.

– Tillgång till kvalificerade medarbetare inom läkemedelstillförsel och distribution är avgörande för ett företag som AstraZeneca, vilket också utgjorde en starkt bidragande faktor till vårt engagemang i forumet. Idag ingår vi i en integrerad enhet där lovande forskare rör sig obehindrat mellan industri och akademi. Det är en avsevärd uppväxling som jag är övertygad om kommer att generera nya kompetenser, företag och arbetstillfällen många år framöver, säger Mats Berglund, ordförande i SDDF:s styrgrupp och Vice President of ISEL, AstraZeneca.

Forumets forskningsprogram verkställs vid tre plattformar med fokus på parenteral, oral och pulmonär administrering av läkemedelssubstanser. Det är metoder som trots omfattande möjligheter också rymmer utmaningar, och genom att samla perspektiv och kompetenser hoppas nätverket bidra till genombrott för framtida behandlingar. Samarbetet har redan resulterat i en rad nya forskningsområden och även möjliggjort långsiktiga teknikinvesteringar.

– Vi har inom ramarna för vårt arbete i SDDF förvärvat instrumentet SAXS, vilket effektivt och ekonomiskt bestämmer strukturen för läkemedelsformuleringar och biomakromolekyler i lösning. Det har redan besparat oss flera tidsödande resor för knappa utrymmen vid stora forskningsfaciliteter. Att istället utföra dessa moment på vår egen hemmaplan är redan en framgångsfaktor i flera studier, säger Per Hansson, plattformsföreståndare och professor i fysikalisk kemi.

Representanter för alla parter vittnar om ett samarbete präglat av engagemang, tillit och beslutsamhet att bidra till en gemensam utveckling. Det traditionella gapet mellan grundforskning och tillämpad utveckling är på god väg att överbryggas, och konceptet ”vi” har i forumet erhållit en betydelse som når långt bortom det egna forskarteamet eller företaget.

– Idag utgör vi en omfattande och vital del av en vetenskaplig disciplin av stor nationell betydelse. Och vi delar inte bara kunskap, nätverk och infrastrukturer som ingen enskild aktör skulle kunna erbjuda. Tillsammans skapar vi nya perspektiv och möjligheter. Med enad röst tydliggör vi för politiker och myndigheter var ytterligare satsningar behövs. Det gör forumet till en kraft som dels stärker Sveriges ställning inom läkemedelstillförsel, dels attraherar utländska företag och experter att etablera sig här, säger Eva Sjökvist Saers, f d medlem i SDDF:s styrgrupp och vd i APL.

Forumets framgångar har inte passerat obemärkta i läkemedelsvärlden. Flera fakulteter och företag i såväl Sverige som våra nordiska grannländer har noga följt utvecklingen och uttrycker nu intresse att i samband med SDDF:s övergång till nationellt kompetenscentrum initiera samverkan med nätverket.

Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci

– SweDeliver övertar en kreativ miljö, hängivna partners och utökade anslag från Vinnova. Det ger oss allt vi behöver för att bedriva högkvalitativ forskning redan från dag ett. Genom att utöka vårt nätverk skapar vi även utrymmet att växa ytterligare, både över nationella gränser men också med en rad nya satsningar som kommer att ta oss stora steg i rätt riktning. Just nu ser vi framåt med inspiration, självförtroende och en vision att SweDeliver ska lysa globalt, och inom fem år är jag övertygad om att vi är där, säger Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci och tillträdande ledare vid centret.

Fakta Swedish Drug Delivery Forum (SDDF)

  • SDDF är ett världsledande forum där forskning inom läkemedelstillförsel, s.k. drug delivery, står i centrum.
  • SDDF är det första nationella forumet inom området och baseras på en interaktiv tvärsektoriell forumbildning mellan akademi och näringsliv.
  • Uppsala universitets farmaceutiska fakultet utgör det akademiska navet i SDDF.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31