HSV återkallar examensrätten för specialistsjuksköterskeutbildningen

3 december 2008

Högskoleverket har följt upp de av landets vårdutbildningar som kritiserades 2006, bland annat sjuksköterskeutbildningen vid Uppsala universitet, vilken HSV nu konstaterar fungerar mycket väl. Värre är det med specialistsjuksköterskeutbildningen för vilken HSV har beslutat att återkalla examinationsrätten.

-    Vi anser själva att vi på alla punkter kunnat åtgärda den kritik som Högskoleverket tidigare framför och vi har satsat stora resurser, personellt och ekonomiskt, på att utveckla dessa utbildningar men Högskoleverket tyckte inte att det räckte, säger Olle Nilsson, ordförande i grundutbildningskommittén vid Uppsalas medicinska fakultet.

Redan när HSV gjorde sin utvärdering 2006, så hade sjuksköterskeutbildningen ett nytt program, men HSV:s bedömargrupp valde ändå att utvärdera det gamla sjuksköterskeprogrammet. Den här gången granskades det nya programmet – och med gott resultat.

Sämre gick det med specialistsjuksköterskeprogrammet med sina tio inriktningar. Programmet ifrågasattes 2006 och fick då ett år på sig att åtgärda problemen. Nu har HSV beslutat att återkalla examinationsrätten för samtliga inriktningar.
Olle Nilsson:
-    HSV har främst granskat formen för utbildningarna, inte innehållet. Det har heller inte funnits någon kritik mot den medicinska kompetensen hos sköterskor eller lärare – tvärtom tycker man att vi har satsat för mycket på denna del.
Kritiken gäller främst formerna för omvårdnadsämnet och hur detta beskrivs i kursplanerna, men också om brist på den akademiska kompetensen hos lärarna.
-    Det tar ju lång tid att rekrytera akademiska lärare med tjänsteutlysningar och sakkunnigbedömningar, det måste man vara medveten om, replikerar Olle Nilsson. Men vi har ändå tillsatt en rad tjänster.

Områdeskansliet har fått många oroliga frågor angående barnmorskeprogrammet men det berörs inte alls.

Ska få betyg

De sammanlagt 120 heltidsstudenter som går specialistsjuksköterskeprogrammet  kommer dock att få ut sin examen. Enligt högskolelagen  (1 kap 11 §) gäller: ”Om det meddelas ett beslut om att en högskola inte längre får utfärda en examen, får dock högskolan också därefter utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbildning vid den högskolan före beslutet. Detta gäller dock bara om utbildningen omfattar ett program eller en kurs som kan leda fram till en sådan examen som beslutet avser”.

Vetenskapsområdet kommer nu att analysera situationen för att kunna avgöra hur det ska bli med specialistsjuksköterskeprogrammet i framtiden.
-    Vi har ett mycket bra samarbete med Akademiska sjukhuset och med landstinget. Vi kommer också att diskutera med Karolinska institutet i Stockholm för att hitta former för ett eventuellt samarbete när det gäller specialistsjuksköterskeutbildningarna, säger Olle Nilsson.
 KI var en av två lärosäten som fick examensrätten för sjuksköterskeprogrammet indragen (Högskolan i Skövde var den andra).

Kontaktperson: Britt-Marie Jakobsson, utbildningsledare, områdeskansliet medicin och farmaci, tel 018-471 72 86, 070-425 05 61.