47 miljoner kr stärker Uppsalas cancerforskning

19 november 2008

Jörgen Carlsson

Uppsalas cancerforskare får ta emot projektstöd på drygt 47 miljoner kronor när Cancerfonden fördelar forskningsanslag för nästa år. Totalt delas 371 miljoner kronor ut till projekt, tjänster och planeringsgrupper vid landets lärosäten.

Totalt 29 forskare vid Uppsala universitet – 19 kvinnor och 10 män – får ta emot anslag från Cancerfonden under nästa år. Det största enskilda forskningsanslaget vid universitetet får Jörgen Carlsson, professor vid institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, som får ett anslag på 1,45 miljoner kronor per år under tre år.

– Jag är naturligtvis mycket glad personligen. Att få bidraget från Cancerfonden är en kvalitetsstämpel och utan anslaget skulle vi inte kunna genomföra det här projektet, säger Jörgen Carlsson.

Radioaktiva målsökare tog hem stort stöd

Han och hans forskargrupp bedriver prekliniska studier med radioaktiva målsökare för tumördiagnostik och terapi vid bröst- och tjocktarmscancer.

Ungefär en femtedel av alla diagnostiserade bröstcancerpatienter har en receptor som kallas HER2 receptor på sina tumörceller. Dessa patienter kan ofta behandlas med läkemedlet Herceptin, som likt en målsökande robot fäster vid receptorerna och bromsar tumörens tillväxt och gör den känsligare för cytostatika. Men på hälften av patienterna har läkemedlet ingen verkan trots att det fäster vid tumörcellernas receptorer. Här kommer Jörgen Carlssons forskning in i bilden. Tanken är att man genom att koppla radioaktiva ämnen, radionuklider, till det målsökande läkemedlet ändå kan angripa tumörcellerna via HER2 receptorerna.

– Beroende på vilken sorts nukleid vi använder kan tekniken användas diagnostiskt eller för behandlig. Kopplar man på ofarliga gammastrålare kan man i PET- eller SPECT-kamera detektera tumörers och metastasers HER2-uttryck. Kopplar man på betastrålare, som skadar tumörer lokalt, kan tekniken användas i behandlande syfte, säger Jörgen Carlsson.

Gruppen forskar på samma sätt på en särskild receptor och ett annat målsökande läkemedel vid tjocktarmscancer.

– I båda fallen hoppas vi naturligtvis på att möjliggöra behandling för dessa patienter där dagens målsökande läkemedel inte i sig själva har någon effekt, säger Jörgen Carlsson.

Ny utlysning i december

Jämfört med 2008 ökar Cancerfonden anslagen under 2009 med 11 procent. Ökningen beror på att frivilliga gåvor från privatpersoner och företag blivit fler. Den största delen, 65 procent, av de 371 miljonerna går till grundforskningen.

– Det är den experimentella cancerforskningen som ger kunskap om grundläggande mekanismer och som kan leda till framtagandet av nya effektivare mediciner och behandlingsmetoder, säger professor Bengt Westermark, professor vid institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Under december startar Cancerfonden ytterligare en utlysning för 2009. Då handlar det om 15 miljoner till bröstcancerforskning och 10,5 miljoner till prostatacancerforskning. Mer information om detta kommer inom kort på Cancerfondens webbsida.


Helena Edström