Våldsamma TV-spel påverkar biologiska system

13 november 2008

I en artikel som idag publiceras elektroniskt i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica beskrivs hur pojkars hjärtrytm och sömn påverkas av våldsamma TV-spel.

I en studie har pojkar (12-15 år) fått spela två olika TV-spel i hemmet på kvällstid. Vid dessa tillfällen registrerades bland annat pojkarnas hjärtrytm. Det visade sig att hjärtrytmen påverkades i högre grad när pojkarna spelade det våldsfokuserande spelet, jämfört med spelet utan våldsinslag. Skillnader i hjärtrytm registrerades både under spelets gång och under sömnen natten efteråt. Pojkarna själva tyckte dock inte att de sov sämre när de hade spelat våldsspel.

Resultaten visar således att det autonoma nervsystemet, och därmed centrala fysiologiska system i kroppen, kan påverkas när man spelar våldsspel, utan att man själv är medveten om detta. Det är för tidigt att uttala sig om vilken betydelse påverkan av detta slag kan ha för individer på lång sikt. Det viktiga med studien är att forskarna funnit ett sätt att dels studera vad som händer fysiologiskt när man spelar TV- eller dataspel, dels särskilja effekter av olika typer av spel.

Förhoppningen är att metoden ska kunna användas för att öka kunskaperna om till exempel vilka mekanismer som kan ligga bakom den koppling som tidigare har konstaterats mellan våldsamma spel och aggressivt agerande. Forskarna, verksamma vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet, hoppas också att metoden kan användas för att studera hur individer påverkas av att spela ofta och länge, något som kan ta formen av så kallat spelberoende. Forskningen om effekter av TV-spel är finansierad av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Oscar och Maria Ekmans donationsfond.

Läs artikeln i Acta Paediatrica.

För mer information kontakta Frank Lindblad, forskare vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, och professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Tel 018-611 88 87 eller 08-5537 8914, e-post: Frank.Lindblad@neuro.uu.se