Årets pedagogiska pristagare är utsedda

29 oktober 2008

Nu är 2008 års pedagogiska pristagare utsedda vid Uppsala universitet - för framstående insatser inom grundutbildningen. Årets pristagare heter Raimo Raag, Thomas Bull, Johan Heinius, Truls Gårdmark, Arnold Pears och Arabella Nylund.

Av 115 nomineringar och 82 personer nominerade blev resultatet sex pristagare av det pedagogiska priset (två pristagare delar priset inom medicin/farmaci).

Fyra priser är riktade mot lärare inom olika områden och ett femte pris går till pedagogiska insatser inom ett för året prioriterat område; i år forskningsanknytning av undervisning. Både lärare och studenter kan nominera till priset som bereds av olika ämnesgrupper innan beslut tas i rektorsammanträdet.

Området teologi, humaniora och lärarutbildning:

Professor Raimo Raag, institutionen för moderna språk/finsk-ugriska språk
Motivering:
Raimo Raag har med öppet sinne och stort engagemang tagit till sig IT-teknikens möjligheter och med moderna pedagogiska idéer byggt upp en framgångsrik undervisning i ett erkänt svårt ämne, det estniska språket. Med möjligheten att också läsa estniska på distans har studentantalet på kort tid mångdubblats, samtidigt som genomströmningen är god.

Med studenten i centrum har Raimo termin efter termin prövat nya pedagogiska grepp i sin undervisning, såsom automaträttade online-tester, fria diskussionsfora på nätet och olika former av nätbaserade studentsamarbeten för fördjupat lärande och uppbyggnad av kursmaterial. Dessutom har han med stor generositet delat med sig av sina erfarenheter till kolleger i och utanför sin institution.

Raimo Raag har också lyckats integrera sina personliga erfarenheter, sin språkvetenskapliga forskning och sitt engagemang i estnisk historia och samhällsliv i undervisningen, så att studenterna, som en av dem uttrycker det, ’ryser av spänning och välbehag då man inser att läraren själv är en del av estniska (nutids)historien.’”


Området juridik och samhällsvetenskap:
Professor Thomas Bull, juridiska institutionen
Motivering:
Thomas Bull skapar med sin uppenbara passion för konstitutionell rätt, och sitt genuina intresse för studenterna, - ett positivt klimat för lärande och utveckling. Han är en intresserad, engagerad och kunnig lärare som gärna provar nya pedagogiska grepp. Hans engagemang i
studenternas lärande gör honom lyhörd för nya undervisningsformer och har bland annat utvecklat ett lagstiftningsspel för första terminsstudenterna. I sin undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå lyckas Thomas sätta in ämnet i ett för studenterna förståeligt sammanhang och samtidigt upprätthålla en kontinuerlig dialog med studenterna.
 
Genom en aktiv samverkan med det omgivande samhället förs aktuell forskning in i Thomas kurser på ett självklart sätt. Under sitt mångåriga lärarskap har Thomas pedagogik spridits genom skapande av nya kurser och kursmaterial. Genom sin uppskattade pedagogiska förmåga
och sitt ämnesmässiga ledarskap är han en inspiratör för många kollegor. Thomas kombinerar en smittande entusiasm för sitt ämne med höga krav på sina studenter och skapar på så vis en utvecklande och stimulerande miljö.”
 
”Thomas får studenterna att längta till hans seminarier”


Området medicin och farmaci:
Överläkare Johan Heinius och överläkare Truls Gårdmark, institutionen för kirurgiska vetenskaper/urologkirurgi
Motivering:
”Truls och Johan har genomfört en omdaning av undervisningen i urologi på läkarprogrammet som utgår från studenternas behov och som bygger på en ovanligt lycklig förening av ett pedagogiskt och tekniskt perspektiv. Genom en utveckling av IT-redskap, inklusive webb-baserade videoseminarier, har de lyckats göra undervisningen lika tillgänglig för Uppsalabaserade som regionplacerade studenter, skapat möjlighet till snabb utvärdering av regionplaceringar och ökad interaktion mellan de sjukhus som deltar. De har skapat en kursplattform där tillgänglighet och interaktivitet är ledstjärnor. En noggrann utvärdering av förändringsarbetet har genomförts och visar mycket höga poäng för studenternas uppskattning och intresse för ämnet. Resultat av förändringsarbetet har publicerats i två artiklar i Läkartidningen 2007 resp 2008, och Truls och Johan har aktivt arbetat med att sprida både idéer och teknik till andra kliniska kursers lärare.”  
”Båda är också uppskattade undervisare, inte minst i smågruppsundervisning och klinisk handledning, där de genom sin förmåga att aktivera studenterna, genom sin entusiasm och kreativitet har ökat intresset för ämnet och stimulell aktivt lärande. ”


Området matematik, naturvetenskap och teknik:

universitetslektor Arnold Pears, institutionen för informationsteknologi/datorteknik
Motivering:
”Han undervisar, utvecklar utbildningen och diskuterar lärande med stor glädje, engagemang och kompetens.

En kollega beskriver Arnold som ett "guldägg" eftersom han på ett flexibelt
sätt genomför utomordentliga kurser och sprider innovativa idéer om
undervisning. Han har genomfört kurser där studenter samverkar globalt, han
har utvecklat examination och återkoppling till studenter och utvecklat och
använt kommunikationsverktyg för att stödja studenternas samarbete.”

”Han utgår från beprövad erfarenhet och aktuell forskning inom datavetenskap,
pedagogik och ämnesdidaktik i sin undervisning. Han reflekterar över de
resultat undervisningen ger och använder dessa reflektioner för att igen
vidareutveckla utbildningen och för att dela sina erfarenheter med andra.
Han bjuder på sitt kunnande och sin internationella utblick, för att
uppmuntra och stödja studenter och kollegor inom och utom universitetet.”

Det fria priset för forskningsanknytning av undervisningen:
universitetslektor Arabella Nylund, institutionen för utbildning, kultur och medier
Motivering:
Arabella är en mycket kunnig och engagerad lärare som förmår intressera de studenter hon möter för forskningen inom ämnet. Studenterna menar att hon lyckas levandegöra forskningen genom att inte bara låta dem läsa avhandlingar och artiklar utan också genom att låta dem få träffa ’livs levande forskare’. Med utgångspunkt från empiriska data ger hon studenterna tillfälle att problematisera utifrån olika teoretiska perspektiv. Arabella visar även hur forskningen har förändrats genom åren, vilket ger en bra grund för studenternas egna forsknings- och fältstudier. Hennes internationella erfarenhet breddar perspektiven ytterligare.”
”Arabella är vidare skicklig på att tydliggöra på vilka sätt forskningsresultat och teoretiska perspektiv kan berika och stärka den blivande lärarens professionalism.”
”På ett engagerande, humoristiskt och ofta provocerande sätt utmanar hon studenternas förståelse av frågeställningar. Hon uppmuntrar även studenterna att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt i sina studier. Vid examinationen i form av examensarbeten, PM eller examinerande seminarier vinnlägger hon sig om att - som en kollega till henne uttryckt det: ”skapa ett akademiskt samtal där de goda argumenten ’vinner’”.