Uppsala universitet antar antibiotikautmaningen

FRÅGA I FOKUS

6 december 2019

Antibiotika räddar liv över hela världen varje dag, men det växande problemet med resistenta bakterier är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Om man inte överbryggar svårigheterna att ta fram nya antibiotika och ser till att de görs tillgängliga globalt kommer antibiotikaresistensen att fortsätta vara ett av de största hoten mot hela världens sjukvård.

Uppsala universitet har en bred nationell och internationell tvärvetenskaplig kompetens inom antibiotikaresistensområdet.  Förutom stark grundforskning inom läkemedel, mikrobiologi och antibiotikaresistens finns internationellt framstående forskning inom bland annat diagnostik, nya ekonomiska modeller, juridik, klinisk forskning, etik, global hälsa, hållbar utveckling, beteende och lärande. Flera stora internationella forskningsprojekt inom antibiotikaområdet med stöd från EU leds från Uppsala universitet.

Uppsala Antibiotic Center, UAC, är ett center för forskning, utbildning och innovation som syftar till att angripa och finna lösningar till den globala utmaningen runt antibiotikaresistens. Vid UAC bedrivs tvärvetenskaplig forskning och utbildning runt antibiotikaresistens som involverar alla tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Verksamheten vid centret startade hösten 2016 och sedan 2017 bedrivs 14 tvärvetenskapliga doktorandprojekt här. Under 2018/2019 rekryteras också tre nya biträdande lektorer.
Kontaktperson: Dan Andersson

ENABLE-projektet lanserades i februari 2014, inom ramen för Innovative Medicines Inititatives (IMI) program “New Drugs for Bad Bugs” (ND4BB), med Uppsala universitet och läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline som huvudansvariga. Det sexåriga projektet har målet att utveckla antimikrobiella läkemedelskandidater som kan testas i klinik och därmed öka möjligheten för att få fram nya antibiotika mot infektioner orsakade av gram-negativa bakterier. Konsortiet består av 39 olika partners från hela Europa, som kommer från akademi, forskningsinstitut, små- och medelstora bioteknikföretag samt stora läkemedelsbolag.
Kontaktperson: Anders Karlén

COMBINE är ett multinationellt samarbete, där Uppsala universitet har en ledande roll. Elva partners från akademi och industri i sju europeiska länder ska tillsammans bana väg för effektivare utveckling av antibiotika. Projektet pågår från 1 november 2019 till 31 oktober 2025. Bakom satsningen står Innovative Medicines Initiative (IMI) – ett partnerskap mellan EU och EFPIA (den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag). Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet, är projektets koordinator.
Kontaktperson: Anders Karlén

Inom projektet AIDA pågår analysen av en klinisk studie som undersöker nyttan av att lägga till antibiotikumet meropenem för patienter som har allvarliga infektioner orsakade av meropenem-resistenta bakterier och som behandlas med colistin, ett annat antibiotikum. Colistin har i prekliniska studier visat sig ha en förmåga att påverka bakteriemembranet och på så vis återskapa resistenta bakteriers känslighet för antibiotika. Med hjälp av matematiska modeller (farmakometri) kan variabiliteten mellan patienter karaktäriseras och på så vis bidra till individanpassad antibiotikadosering. 
Kontaktperson: Lena Friberg

PLATINEA är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Plattformen finansieras av VINNOVA och består av 15 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård. Målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt samt att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. Inom plattformen görs kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika, likväl som nya studier för anpassning av antibiotikadosering. Projektet kommer också att utvärdera och testa nya verktyg för att främja rationell antibiotikaanvändning samt göra en kartläggning av befintliga leveranskedjor för antibiotika.
Kontaktperson: Enrico Baraldi

VALUE-ABP finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Snabbt ökande antibiotikaresistens är ett globalt hot. I kombination med brant minskande antibiotikautveckling bland världens läkemedelsföretag har detta givit upphov till ett antal internationella partnerskap mellan industri, myndigheter och civilsamhälle. Projektet syftar till att undersöka hur sådana partnerskaps komplexitet – i termer av skillnader mellan aktörer från olika sektorer, intressekonflikter och partnerskapens internationella dimension – påverkar deras chanser att uppnå sina mål.
Kontaktperson: Francesco Ciabuschi

Vid Uppsala universitet finns flera andra projekt och nätverk som syftar till att hitta lösningar på de växande problemen med antibiotikaresistens.

ReAct är ett Uppsalabaserat internationellt nätverk som under de senaste åren varit en viktig internationell aktör när det gäller synsättet på hur nya antibiotika ska utvecklas. Nätverket arbetar med antibiotikaresistens ur ett hälsosystemperspektiv. Man verkar för att en ny affärsmodell ska byggas upp, där den offentliga och privata sektorn samarbetar för att lösa de vetenskapliga svårigheterna samtidigt som innovativa incitament skapas – både finansiella och andra incitament. Det är alltså inte bara forskningen inom antibiotikaresistens som är stark i Uppsala, utan också också informationsspridning och opinionsbildning.
Kontaktperson: Anna Zorzet

Fakta

Antibiotikaresistens är ett av flera teman för planerade utmaningsdrivna forskningssatsningar vid Uppsala universitet. Ur forskningsstrategier 2016-2020:

"Välfungerande antibiotika måste finnas även i framtiden. Vid det nybildade Uppsala Antibiotic Centre – UAC – kommer forskningen att riktas mot fördjupad kunskap inom så vitt skilda områden som bakteriers resistensutveckling, användande av tillgängliga antibiotika och utveckling av nya (både inom humanmedicinen och inom djurhållningen). Hur kultur och andra samhällsrelaterade incitament påverkar antibiotikaanvändning samt hur man kan förändra inarbetade beteendemönster kommer också att studeras. Genom IMI-projekten ENABLE och DRIVE deltar Uppsala universitet i utveckling av nya antibiotika samt framtagande av nya affärsmodeller inom antibiotikaområdet."

Läs mer