Vägen framåt för hållbar samverkan

6 maj 2019

Under tre års tid har Uppsala universitet tillsammans med Linköpings och Örebro universitet utvecklat stödet för hållbar samverkan mellan akademi och näringsliv.

Ett systematiskt arbetssätt för att främja samverkan och hållbara innovationer är några av resultaten från ett treårigt samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Linköpings universitet och Örebro universitet som nu avslutats. Kunskapen och erfarenheterna har implementerats i UU Innovations samverkansstöd.

– Vår medverkan i projektet har varit mycket givande och stärkt både vår förmåga att stötta samarbeten från ax till limpa samt våra kontaktytor inom näringslivet i regionen, säger Jenny Nordquist, gruppchef för samverkansstödet vid UU Innovation.

Under tre år har UU Innovation koordinerat samarbetet mellan Uppsala, Linköping och Örebro universitet i det EU-finansierade projektet Access. Syftet med projektet har varit att stärka innovationskraften i små och medelstora företag i Östra Mellansverige (ÖMS) genom ökad samverkan med akademin. Inom ramen för projektet har 265 små och medelstora företag i ÖMS-regionen fått kontakt med forskare eller studenter varav 120 företag har påbörjat eller genomfört samverkansprojekt under treårsperioden. Totalt har de tre lärosätena tillsammans haft kontakt med närmare 1000 företag och organisationer.

– Projektet har gett oss förutsättningar att aktivt söka upp företag som av olika anledningar inte har någon närmare relation till universitetet men där det potentiellt skulle finnas mycket att vinna för båda parter. Det har gett oss ökad kunskap om deras utmaningar och behov men också att tröskeln till universitetet kan upplevas ganska hög. Det har motiverat oss att utveckla och förtydliga våra erbjudanden, berättar Jenny Nordquist.  

Olika metoder för att starta samarbete

Ett exempel är kampanjen Satsa en timme där företag och andra organisationer i ett kort möte med en samverkansledare från UU Innovation får en introduktion i vilka möjligheter det finns till samverkan med Uppsala universitet med utgångspunkt från sina upplevda behov. Accessdagen är en annan ny metod för att sänka trösklarna för ökad interaktion med universitetet. Forskare och externa aktörer förs samman för att få inblick i varandras verksamheter utifrån ett förutbestämt tema, exempelvis medicinteknik eller hållbart samhällsbyggande. Formatet är intimt, korta presentationer med anknytning till temat varvas med mingelstunder. 

– Accessdagen vill inspirera i informell miljö med små insatser och förberedelser för de som deltar. Målet är att jobba vidare med det uppvaknande intresset och de frön till mer formaliserad samverkan som kan uppstå, säger Jenny Nordquist.

Ett särskilt fokus i projektet har varit stöd till sociala innovationer och hållbar utveckling. Kopplingen till samverkan är tydlig. En slutsats från projektet är att arbetet med sociala innovationer avsevärt underlättas genom ökad samverkan mellan olika sektorer i samhället men även att området i sig kan skapa engagemang för innovation hos en bredare grupp av forskare och studenter.

Hur kan då universiteten vara en drivkraft för hållbara innovationer?

– Det finns en stor potential, inte minst genom studenterna och deras drivkraft men även genom att i ökad grad involvera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap och satsa på tvärvetenskapliga initiativ som kan få kraft av kunskapsutbyte och annan samverkan med externa aktörer. Det gäller också att från början integrera flera perspektiv på hållbarhet i det innovationsarbete som tar sin början inom akademin, oavsett område, menar Jenny Nordquist.

På Uppsala universitet finns flera aktuella exempel på framgångsrika samverkans- och innovationsprojekt med samhällsnytta som primärt mål, allt från antibiotika, till mänskliga rättigheter och källkritik i den digitala eran. Här har UU Innovation kunnat stötta med både kontakter, tidig finansiering och ansöknings- och projektstöd.

Hur ser då vägen framåt ut för stödet till fler hållbara samarbeten och innovationer vid Uppsala universitet?

– Kärnan är fortsatt att erbjuda stöd för samverkan kring breda samhällsfrågor med olika aktörer och med ömsesidig nytta i fokus. Vi är övertygade om att det är grunden för hållbara samarbeten. Det kräver att vi fortsätter vårt arbete med att nå ut till och engagera breda grupper av både forskare och externa aktörer. Utifrån det kan vi sedan bygga på med matchning, rådgivning och tidig finansiering för att successivt och systematiskt hjälpa parterna framåt i sin samverkan.