Den politiska filosofins ursprung i den grekiska antiken

Tidsperiod: 2017-10-01 till 2018-09-30

Projektledare: Johan Tralau

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 126 000 SEK

Detta projekt undersöker den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland. När uppstod systematiskt tänkande om samhällets grundvalar, om rätt och fel? Jag hävdar att detta framträdde när man började att använda en uppsättning argumentationstekniker, närmare bestämt prövning av andras argument inifrån, framför allt genom att pröva om de innehöll självmotsägelser eller inte. Detta brukar uppfattas som en tankeform som är typisk för den grekiske filosofen Platon, som verkade under 300-talet före Kristus, och vissa forskare har hävdat att den alls inte finns i Grekland före honom. I den här boken utvecklar jag emellertid tesen att denna rationalitet, som vi i hög grad tar för given, har en förhistoria före Platon. Jag studerar därför hur dessa argumentationstekniker upptäcks, steg för steg, från 700-talet till 400-talet f. Kr, från de homeriska eposen över lyriken till dramatiken och andra källor, främst alltså den grekiska poesin. Boken spårar därför den politiska filosofins, och tänkandets, egen urhistoria.