Ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Sandra Friberg

Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 151 219 SEK

Ända sedan år 1886 har det i svensk rätt funnits en lagreglerad rätt till ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Nuvarande reglering återfinns i den s.k. frihetsberövandelagen. Den enskilde kan enligt denna lag ha rätt till ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Däremot omfattas inte skador som uppkommit till följd av själva brottsmisstanken eller brottsutredningen. I projektet behandlas bl.a. de gränsdragningsproblem som kan uppkomma mellan det som utgör en ersättningsgill skada och sådant som kan hänföras till andra orsaker än själva frihetsinskränkningen. Det är dock särskilt frågan om hur ersättningen för lidande ska bestämmas som vållar problem i tillämpningen och ger upphov till en rad frågor som ska avhandlas i detta projekt. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att utreda och klargöra när ersättning till enskilda för olika frihetsinskränkningar ska utgå och hur sådan ersättning bör bestämmas. Särskilt fokus ligger på den rent ideella skadan, som också är den svåraste att värdera. Mot bakgrund av det rättighetsperspektiv som på senare år i allt högre grad har kommit att prägla synen på rättsordningen, bl.a. inom skadeståndsrätten, är det i högsta grad angeläget att söka skapa förklaringsmodeller för hur vi utifrån rådande etiska och sociala värderingar ersätter det som kanske egentligen är oersättligt – vår frihet.