Fredlig lösning av jihadistkonflikter? Religion, inbördeskrig och utsikter för fred

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Isak Svensson

Medarbetare: Isak Svensson, Desireé Nilsson, Desirée Nilsson, Ewa Mimmi Söderberg Kovacs, Mimmi Söderberg Kovacs

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 14 878 000 SEK

En av de största utmaningarna för fred och säkerhet är väpnade konflikter som involverar militanta islamistiska grupper såsom IS (Islamiska Staten) i Syrien och Irak, Boko Haram i Nigeria och talibanerna i Afghanistan. Men vi vet förvånansvärt lite om jihadistkonflikter kan lösas med fredliga medel, helt eller delvis. Framför allt finns det en lucka i freds- och konfliktforskningen rörande om, hur och i vilken omfattning våra befintliga teorier om konfliktlösning är tillämpliga för att lösa jihadistkonflikter. Detta projekt ämnar fylla denna lucka. Syftet är att undersöka potentialen för, och begränsningarna med, konfliktlösning genom att besvara forskningsfrågan: under vilka villkor kan jihadistkonflikter lösas? För att adressera detta viktiga och mycket komplexa forskningsproblem sammanför projektet freds- och konfliktforskare med forskare i religionsvetenskap i allmänhet och islamologi i synnerhet, och vi förväntar oss att detta leder till viktiga synergieffekter. Med utgångspunkt i denna tvärvetenskapliga expertis kommer projektet att utveckla ett teoretiskt ramverk som fokuserar på 1) vilka aktörerna är, 2) de frågor som står på spel, och 3) beteendet hos dessa aktörer. Projektet kombinerar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och analyserar och jämför jihadistkonflikter med andra typer av väpnade konflikter, samt utforskar variationer inom jihadistkonflikter.