Atlas över värden, moral och värdeförändringar

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Thomas Brobjer, Thomas H. Brobjer

Medarbetare: Thomas Brobjer, Thomas H. Brobjer

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 400 000 SEK

Mitt projekt bygger till stor del på det faktum att visuellt tänkande har utnyttjats lite inom humaniora, och presenterar ett försök att visa hur sådant tänkande kan nyttjas mer. Vi vet att visuellt tänkande har varit viktigt och relativt vanligt för många naturvetenskapsmän (Newton, Einstein, Watson och Crick et al), och visuella presentationer (bilder, diagram, flödescheman etc) är relativt vanliga i naturvetenskapliga böcker, läroböcker och populariseringar. Inom de flesta områden av humaniora är de däremot mycket ovanliga och information och resonemang presenteras nästan uteslutande med hjälp av ett linjärt flöde av text. Ett relevant men nästan unikt undantag är historiska atlaser, som kombinerar politiskt-historiska föränderingar med geografiska kartor. Mitt projekt skapar och presenterar diagram, ”kartor” och flödesscheman (avlägset beläktade med de som finns i historiska atlaser) över olika aspekter av moralens och värderingars historiska utveckling, inte för att ersätta, men för att komplettera, ren text. Den primära fördelen med att presentera intellektuella landskap visuellt är kanske pedagogisk och populärvetenskaplig – det ger läsaren tydliga överblickar över hur tänkare har tänkt – och att det betonar kontextuell förståelse, men kan kanske också bredda sättet att tänka så att även humanister ska kunna dra nytta av våra hjärnors visuellt/spatiala förmågor (inklusive våra lokalsinnen).