Digitalisering av antika mynt vid Uppsala universitet

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Ragnar Hedlund

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 1 257 000 SEK

Mynt ser ut ungefär likadant som och används ungefär likadant som de använts i tusentals år. De utgör därför ett i högsta grad tvärvetenskapligt forskningsmaterial som förenar ämnen som arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, historia, ekonomisk historia, konstvetenskap, med flera. Projektet syftar till ett digitalt tillgängliggörande på internet av de antika mynt som finns bevarade på Uppsala universitets myntkabinett (UUM). Vi hoppas härmed bygga upp en forskningsplattform i Uppsala med numismatiken som bas, i skärningspunkten mellan flera ämnen. Detta projektet som kommer att löpa under 2 år är ett samarbete mellan UUM, Museum Gustavianum och Uppsala universitetsbibliotek. Många myntsamlingar, där föremålen är inlåsta i museivalv, är idag svårtillgängliga för forskningen. Många museer, inklusive UUM arbetar därför med att digitalt publicera sina samlingar för att tillgängliggöra dem för forskningen. Den databas som UUM förfogar över kan utgöra en unik resurs för framtida humanistisk forskning på ett nationellt plan eftersom databasens bestånd kommer att kopplas till Uppsala universitersbiblioteks föremålsdatabas alvin. Därmed kan UUMs samlingar göras tillgängliga för alla som söker information genom biblioteket.