Automatisering av Uppsala konfliktdataprogram (UCDP)

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Kristine Eck

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 5 478 000 SEK

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är den världsledande producenten av data rörande organiserat våld. Idag används en arbetsintensiv datainsamlingsmetod som blir allt svårare att bibehålla givet ett ökande informationsflöde; redan idag läser UCDPs kodare mer än 50 000 nyhetsartiklar per år. För att adressera detta avser UCDP att samarbeta med RISE SICS, ett världsledande forskningsinstitut med fokus på tillämpad informations- och kommunikationsteknik. Syftet är en ambitiös, men fullt realistisk, användning av ”Natural Language Processing” och maskininlärning för att uppnå en partiellt automatiserad kodning, vilket skulle göra arbetet mindre resursintensivt. Målet är inte total automatisering, utan en effektivisering som skulle frigöra arbetskraft för annan konfliktrelaterad informationsinhämtning. Dessutom skapar det möjligheter att samla in data rörande våldsoffrens demografi. Automatiserad datainhämtning skulle också tillåta mer frekventa datapubliceringar; målet är att gå från årlig till veckolig publicering. Detta projekt skulle således nyttja existerande teknologi för att uppnå tre saker. Ett, det säkerställer förmågan att tillhandahålla global, systematisk data rörande väpnad konflikt trots ett ökande informationsflöde. Två, det möjliggör ny forskning genom att tillhandahålla efterfrågad demografisk data. Tre, det tillåter mer frekventa datapubliceringar, vilket underlättar forskares och organisationers ansträngningar att förutspå utbrott av nya väpnade konflikter.