Databasen Gender and Work [GaW]: en infrastruktur för frågor om arbete, vardagsliv och genus i det förflutna

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Maria Ågren

Medarbetare: Rosemarie Fiebranz, Maria Ågren, Jonas Lindström, Benny Jacobsson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 4 263 999 SEK

I centrum för detta projekt står databasen GaW [Gender and work], utvecklad vid Uppsala universitets historiska institution i samarbete med CEDAR (Demografiska Databasen) i Umeå. GaW innehåller uppgifter om mäns och kvinnors faktiskt utförda arbete i Sverige perioden 1550 till 1799. Uppgifterna är som regel svårtillgängliga och insamlade genom tidsödande analys av (ofta handskrivna) originalkällor. En stor del av källunderlaget består av rättsprotokoll. Genom att uppgifterna lagras i en databas som är fritt tillgänglig via nätet, kan informationen granskas och återanvändas för att besvara många olika frågor, inte minst om människors vardagsliv. Databasen är konstruerad så att den stöder analys enligt den så kallade verb-inriktade metoden. Ett viktigt resultat är att civilstånd (om man var gift eller inte) tycks ha haft stor betydelse för vad människor arbetade med före 1800, kanske rentav större betydelse än kön. Projektet vidareutvecklar databasens användbarhet och synlighet genom att (i) öka dess geografiska och kronologiska täckning, (ii) länka uppgifterna om utfört arbete till information om civilstånd och ålder, (iii) göra det möjligt att bjuda in yngre forskare från andra länder till GaW-miljön.