Vem strider i väpnade konflikter? En unik kartläggning av konfliktaktörer.

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Margareta Sollenberg

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 2 929 000 SEK

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid Uppsala universitet är världens främsta leverantör av data på organiserat våld, och programmet är en unik källa för information om konflikter världen över. De senaste årens forskning pekar på en lucka i den information som forskarvärlden har till sitt förfogande: detaljerad information om alla aktörer som är involverade i organiserat våld. Denna lucka måste fyllas för att forskningen ska kunna bryta ny mark och UCDP vill därför skapa en heltäckande samling systematiska beskrivningar av de aktörer som har varit involverade i någon typ av organiserat våld under tidsperioden 1975-2015. Information såsom aktörens bakgrund och grundande, ledarskap, ideologi, etniska band och kopplingar till andra aktörer kommer att tillgängliggöras i dessa aktörsbeskrivningar. Medan hundratals sådana beskrivningar redan finns tillgängliga i UCDP:s encyklopedi saknas jämförbar information för omkring 400 aktörer som endast varit aktiva i våld mot staten. Denna nya samling av aktörsbeskrivningar kommer att ha en nyckelroll i den nya, RJ-finansierade, visualiserings- och nedladdningsplattformen som UCDP lanserade i april 2016. Denna plattform kommer därmed bli den första och enda heltäckande samlingen av beskrivningar av aktörer involverade i organiserat våld, vilket skapar nya möjligheter för forskare att göra mer detaljerade dataset över aktörer och deras egenskaper, samt öka forskningssamhällets förståelse för konflikter och deras utveckling.