Fornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ortnamn i svenska och danska texter från medeltiden

Tidsperiod: 2017-03-01 till 2020-02-29

Projektledare: Jonathan Adams

Medarbetare: Jonathan Adams, Agnieszka Backman, Alexandra Petrulevich

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 7 672 000 SEK

Fornöstnordisk litteratur är en rik källa till information om föreställningar kring främmande länder under medeltiden: Vilka platser är omskrivna och i vilka sammanhang? Är vissa platser mer populära i vissa texttyper eller vid vissa tidpunkter? Hur kopplar ortnamn samman olika texter? Finns det en gemensam omvärldsuppfattning? Hur samspelar rumslighet och genus? Geohumanities, spatialisering inom litteraturvetenskapen och kognitiv kartering är växande fält inom digital humaniora, men möjligheten att utveckla forskningsområdet genom att studera omvärldsuppfattningar och geografisk kunskap i det medeltida Skandinavien hämmas av bristen på information om ortnamn i litterära texter. Forskning som söker att visa vad de förmoderna skandinaverna förstod om platser i främmande länder kräver åtminstone ett register över utländska ortnamn i östnordisk litteratur. Ändå finns idag inget sådant register. Det 3-åriga projektet kommer att: 1) sammanställa ett detaljerat register över utländska ortnamn i östnordiska texter fram till år 1530 genom att excerpera data ur utgåvor och handskrifter; 2) publicera registret som en sökbar onlinedatabas; 3) skapa interaktiva digitala kartor på internet som med hjälp av geografisk informationsteknik visualiserar geospatiala data och gör det lätt för ortnamn att sorteras utifrån kronologi, text, handskrift och genre. För första gången skapas en viktig infrastruktur som möjliggör forskning på de förmoderna svenskarnas och danskarnas omvärldsuppfattning.