Organiskt / oorganiskt hybrid material för energilagring

Tidsperiod: 2011-07-01 till 2013-06-30

Projektledare: Anders Hagfeldt

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 100 000 SEK

Färgämnesensitiserade solceller som omvandlar solenergi till elektrisk energi, med färgämne kemiskt adsorberad på ett nanostrukturerat oxidskikt, oftast titandioxid,har undersökts intensivt under de senaste 25 åren. Detta projekt fokuserar på en variant av färgämnesensitiserade solceller där den elektriska energin lagras som kapacitiv energi i skikt innehållande olika ledande polymerer. Den typ av system som kommer att behandlas är en två-elektrod konfiguration, där ett laddningslagringsskikt deponeras ovanpå skiktet innehållande färgämnet och oxiden, och där ett andra skikt av ledande polymer utgör motelektroden. På fotoelektroden skall hålöverföring, från färgämne till laddningslagringspolymermaterial, optimeras. Den ledande polymerer vid fotoelektroden kommer att genereras i oxid porerna genom fotoelektrodeposition, dvs hål överföring från fotooxiderad färgämne till monomer. För at erhålla en optimal kontakt mellan polymerer och adsorberat fargämme kommer en vattenbaserad dispersion av den monomeren att användas. Motelektrod kommer att skapas genom monomer elektrodeposition i samma medium på ett elektriskt ledande substrat. Detaljerade fysikalisk-kemisk studier vid belysta fargämne-titandioxid-polymer-gränsyta kommer att genomföras. Det slutliga målet är att optimera effektivieter vid omvandlingen av solljus till lagrad energi i kombination med erhållen stabilitet vid laddning (ljus)– urladdning (mörker) under längre tids cykling.