Det tidiga minnet av Förintelsen i Sverige: Arkiv, vittnesmål och reflexioner

Tidsperiod: 2018-05-14 till 2018-05-15

Projektledare: Johannes Heuman

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 50 000 SEK

Konferensen ”Det tidiga minnet av Förintelsen i Sverige” kommer att samla forskare från skilda discipliner för att diskutera tidiga initiativ som verkade för att dokumentera och sprida kännedom om Förintelsen. De första insamlingarna av vittnesmål och försök att uppmärksamma detta folkmord under de två första efterkrigsdecennierna bidrog på olika sätt till historieforskning, rättsprocesser, det offentliga samtalet eller till att hedra offer. Men dessa insatser har sällan uppmärksammats och de första vittnesmålen har endast i begränsad omfattning använts i forskning om Förintelsen, trots att de ligger så nära händelserna i tid. De tidiga initiativen ger en inblick i hur minnet av Förintelsen började ta form i marginalen av det svenska folkhemsbygget under 40- och 50-talet. Konferensen kommer därmed bidra till en omprövning av hur minnet av Förintelsen utvecklades under efterkrigstiden och bidra till att etablera ett hitintills förbisett forskningsområde i Sverige som berör både svensk, judisk och europeisk historia. För att förankra konferensen i ett internationellt forskningssammanhang har historikern Hasia S. Diner, professor i judisk historia vid New York University bjudits in att delta och kommentera. Konferensen kommer äga rum i Uppsala 14 och 15 maj 2018 vid Hugo Valentin Centrum, Uppsala universitet, och resultatet kommer också att dokumenteras i en antologi