Globala medborgare? Fred, mänskliga rättigheter och hållbarhet i ideal och undervisning

Tidsperiod: 2018-03-15 till 2018-03-16

Projektledare: Thomas Nygren

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 115 000 SEK

Global medborgarskapsundervisning (GCED) med ideal om mänskliga rättigheter, fred och hållbarhet framhålls idag som centralt i skolan. Men hur elever undervisas för att ”bli” globala medborgare, och de möjligheter och problem som det innebär att undervisa om, genom och för mänskliga rättigheter, fred och hållbarhet har hittills inte undersökts på ett systematiskt och komparativt sätt. Vårt symposium kommer att problematisera implementeringen av GCED i Sverige, Sydafrika, USA, Indien, Tyskland, Frankrike, England och Nya Zeeland. Frågor om vad, hur och varför man kan och bör undervisa om hållbarhet, fred och mänskliga rättigheter kan hanteras på olika sätt – vilket möjliggör och hindrar olika former av lärande. Hur samspelet ser ut mellan olika dimensioner av mänskliga rättigheter, fred och hållbarhet i undervisningen är idag oklart, i både teori och praktik, och vi avser i presentationer och workshops undersöka detta för att klargöra hur relationerna kan se ut i undervisningspraktiken i ett globalt perspektiv. Vi kommer att träffas och diskutera data från genomförda enkätundersökningar från ovan nämnda länder och planera för framtida forskning av GCED med särskilt fokus på vad eleverna har lärt sig efter nio år av formell skolgång och pågående undervisning i olika delar av världen. Presentationer med ledande forskare om undervisning för hållbarhet, fred och mänskliga rättigheter kommer att vara öppna för allmänheten. Dessa följs av workshops för inbjudna forskare.