Bilden av Islam i Ryssland: Tvärvetenskapliga perspektiv

Tidsperiod: 2016-09-01 till 2016-12-31

Projektledare: Greg Simons

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 500 000 SEK

Medel söks för en internationell konferens för att undersöka hur man förstår, ser på och projicerar islam inom den offentliga sfären och inom media i dagens Ryssland. Sedan kommunismens sammanbrott och uppkomsten av den Ryska federationen så har landet, i officiell retorik och officiella dokument, påvisat en stolthet över att var en multietnisk och mångkonfessionell stat. Religionslagen från 1997 beskriver islam som en av fyra traditionella religioner i Ryssland. Det finns dock krafter i det ryska samhället som inte välkomnar, eller som är misstänksamma mot, andra kulturer och identiteter. Detta kan ses mot bakgrund av nationalismens framfart och dagens konflikter i norra Kaukasus, vilket kan påverka den allmänna opinionen och uppfattningen av islam.Etniska och religiösa identiteter är i allt större grad under press från politiska aktörer och detta leder till en frånvaro av de rättframma och öppna diskussioner som behövs kring ämnet. Ett multidisciplinärt perspektiv ska appliceras i syfte att försöka sätta ljus på olika aspekter av debatten, både i historiskt och nutida hänseende, och därför ska disciplinerna omfatta, historia, statsvetenskap, sociologi, religion och masskommunikation. Konferensämnet omfattar hur islam projicerar sig själv inför andra samfund och hur andra samfund uppfattar och reagerar på islam. En sammanfattning av forskningsfältet detta ska användas som en grund för att vidareutveckla fältet, identifiera växande problem och erbjuda möjliga lösningar.