Fourth International Landscape Archaeology Conference 2016

Tidsperiod: 2016-08-22 till 2016-08-25

Projektledare: Paul Lane

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 275 000 SEK

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet har blivit inbjudna att arrangera den 4e internationella konferensen i serien Landscape Archaeology Conference (LAC). Dessa arrangeras vartannat år och har tidigare förlagts till Amsterdam (Freie Universität, 2010), Berlin (Freie Universität, 2012), samt i Rom (Nederländska institutet i Rom och Svenska institutet i Rom, 2014). LAC 2016 erbjuder en plattform för arkeologer, antropologer, geografer, geovetare och forskare från besläktade discipliner att presentera och diskutera resultat, metoder och teorier inom landskapsarkeologi, landskapsforskning mer generellt, och historisk ekologi. Konferensen strävar efter att nå över konventionella gränser mellan natur och kultur, ting och tankar, och efter att föra samman perspektiv på landskap i dåtid och nutid inom humaniora, samhällskunskap och miljöforskning. LAC 2016 har tre huvudsakliga mål: 1) att belysa på vilka sätt landskapsarkeologiska perspektiv kan bidra till hållbar kulturvård, och till ökad samhällelig resiliens; 2) att utforska betydelsen av allmänningar som strategier för riskreducering och tryggad livsmedelsförsörjning i det förflutna, och implikationerna för dagens hantering av dessa frågor; samt 3) utöka den internationella bredden och andelen icke-europeiska deltagare till LAC.