Att kommunicera med staten: Roma migrationer inom EU.

Tidsperiod: 2015-10-05 till 2016-10-08

Projektledare: Ildiko Asztalos Morell, Ildikó Asztalos Morell

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 240 000 SEK

Workshopen syftar till att forma ett internationell interdisciplinär forskarnätverk som ska vidareutveckla ett teoretiskt ramverk och fältforskningsmetod, artikulera hypoteser och identifiera datakällor för studiet av underprivilegierade östeuropeiska minoriteter i kontexten av post-Sovjetisk/socialistisk gränsöverskridande mobilitet och EU utvidgning. Vi fokuserar specifikt på cirkulär (pendlande) migration av romer från forna öststatsländer i Central- och Sydeuropa till EU18 länder och på hur kommunikationen med statliga myndigheter upprätthålls under deras migration. Vi ska vidare utveckla en fältmetodologi som utarbetats under tidigare studier (Konstantinov, 1996, 1998, 2005). Denna består i att etablera länkar i samarbete och solidaritet med resande, särskilt rörande kommunikation med olika administrativa myndigheter i ursprungslandet, på resans gång och vid destinationerna. Vi ska även intervjua representanter för statliga myndigheter och andra engagerade grupper (t.ex. NGOs, församlingar) för att etablera deras uppfattning rörande problem om kommunikation och anordningar för migrantgrupper. Vi vill även utnyttja ackumulerade forskningsdata för en bättre förståelse av den post-Sovjetiska/post-socialistiska mobiliteten, särskilt rörande romers cirkulära migration och vill bidra till en adekvat formulering av policy för bemötandet av fenomenet. Tillslut, vi vill utveckla ett treårigt forskningsprojekt, enligt ovan, som ska lämnas in för EU2020 program under våren 2016.