Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2015-06-30

Projektledare: Göran Rydén

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 120 000 SEK

Sällskapet för 1700-talsstudier har som avsikt att hålla sin andra nationella konferens den 7-8 maj 2015, i Uppsala. Temat för konferensen är Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt. Målsättningen är att samla ett femtiotal 1700-talsforskare, från främst Sverige, men att inte utestänga utländska deltagare. Konferensspråket skall vara svenska, men vid (åtminstone) tre tillfällen kommer engelska att användas. Två internationella forskare är inbjudna för att hålla varsitt keynote föredrag, professor Catriona Seth och professor Joachim Eibach. En slutdiskussion kring 1700-talets mikrohistoria och historisk förändring kommer också att hållas på engelska, då även den amerikanska professorn Dena Goodman kommer att delta. Sällskapet kommer att ta en avgift för deltagarna, 700 kronor för disputerade forskare och 400 kronor för icke disputerade, och en grundplåt för konferensen kostnader skapas sålunda. Dock beräknas kostnaderna för evenemanget att uppgå till högre belopp än vad som kan erhållas på detta sätt, och sällskapet anhåller sålunda om medel för dessa merkostnader. Sammantaget ansöks om 120000 kronor.