Arkeologins "Vi" och "De" - etiska och politiska dimensioner av urfolksbegreppet inom arkeologi och kulturarvsdiskurser

Tidsperiod: 2013-10-24 till 2013-10-26

Projektledare: Carl-Gösta Ojala

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 185 000 SEK

Under hösten 2013 kommer den internationella workshopen “Archaeologies of ‘Us’ and ‘Them’ – debating the ethics and politics of ethnicity and indigeneity in archaeology and heritage discourse” att arrangeras vid Uppsala universitet. Syftet med workshopen, som samlar ett flertal ledande forskare inom arkeologi, antropologi och kulturarvsstudier från en rad länder, är att kritiskt granska och diskutera urfolksbegreppet (”indigeneity”) i arkeologisk forskning och kulturarvsdiskurser, och dess definitioner, användning och etiska och politiska dimensioner i olika kontexter i olika delar av världen. Workshopen kommer också att resultera i en antologi i en internationell bokserie med artiklar av workshopdeltagarna. Syftet är vidare att workshopen ska utgöra grund för skapandet av ett internationellt och tvärvetenskapligt nätverk, för att stimulera diskussioner och utbyten av erfarenheter och initiera ny forskning och nya forskningssamarbeten inom forskningsfältet. Urfolksarkeologi (”indigenous archaeology”) har föreslagits som en dekoloniseringspraktik, vilken kan användas som ett verktyg för att dekonstruera ”västerländsk” metod och teori. När urfolksbegreppet och urfolksarkeologi diskuteras finns det dock ofta en stor brist på kritiska analyser av de bakomliggande definitionerna, liksom av användningen av dessa begrepp i olika situationer. Det finns därför ett mycket stort behov av kritiska diskussioner som på djupet granskar urfolksbegreppets definitioner och användning.