ACCESS-studien: en randomiserad kontrollerad studie av Healthier Wealthier Families modellen i Sverige

Tidsperiod: 2021-07-01 till 2025-06-30

Projektledare: Anna Sarkadi, Anna Sarkadi Kristiansson

Medarbetare: Inna Feldman, Katarina Wijk, Georgina Warner

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 5 600 000 SEK

Bakgrund: Fattigdom är en starkt bidragande faktor till utsatthet i barndomen. Under de första levnadsåren, en viktig utvecklingsperiod, har barn som lever i, eller på gränsen till, fattigdom ökad risk för negativa effekter på framtida hälsa och välmående, kognitiv utveckling, utbildning och sysselsättning.Andelen barn som lever i fattigdom i Sverige har dubblerats sedan 2000. Nya siffror visar att 17 % av barnfamiljerna lever i fattigdom, enligt EUs standardmått. Effektiva interventioner behövs för att hjälpa familjer som lever i fattigdom att förbättra sin ekonomi. Sverige är en välfärdsstat som tillhandahåller stöd och bidrag till familjer som har det svårt: exempelvis är alla kommuner enligt Socialtjänstlagen skyldiga att tillhandahålla kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Rådgivningstjänsten kan stötta familjer i att söka de ersättningar de har rätt till, hjälpa till vid skuldhantering och förbättra kontrollen över utgifter och inkomster.Problem: Strukturella och upplevda hinder, så som litteracitet och socialt stigma, påverkar deltagandet i verksamheten negativt. En allmän och icke-stigmatiserande ingång kan överkomma detta.Syfte: Vi vill utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av ”Healthier Wealthier Families” (HWF), en servicemodell som använder barnhälsovården som ingång för att länka samman familjer med den kommunala rådgivningstjänsten.Prel. resultat: En pilotstudie av HWF har visat att modellen är lovande i den svenska kontexten. Screening- och remissprocessen har utformats tillsammans med sjuksköterskor i barnhälsovården, budget- och skuldrådgivare och familjer. Två platser för pilotprojektet har etablerats och en processutvärdering pågår.Strategi: Vi planerar att utföra en randomiserad kontrollerad studie med två armar samt en longitudinell kohortstudie.Betydelse: HWF är en hållbar modell för samarbete som kan öka effektiviteten i nuvarande verksamheter att påverka barnfattigdom, en avgörande orsak till utsatthet under barndomen.