Pilotprojekt - Innovativa akademiska läkemedelsprojekt

Tidsperiod: 2020-12-14 till 2021-12-31

Projektledare: Kristian Sandberg

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 000 000 SEK

Syfte och mål: Pilotprojektet syftar till att uppnå en bättre koordinering av de tekniska och vetenskapliga insatser som görs av nationella forskningsinfrastrukturer som läkemedelsplattformen vid SciLifeLab och det stöd som ges av de akademinära innovationssystemen till forskare vid Sveriges universitet och lärosäten. Målet är att identifiera flaskhalsar till nyttogörande av akademisk forskning och ge förslag till hur ett mer kostnadseffektivt nyttjande av tillgängliga resurser kan uppnås. Förväntade effekter och resultat: Förslag kommer att ges till mer kostnadseffektivt stöd för innovationer. I detta ingår hur tilldelning av finansiellt stöd till valideringsstudier bör ges. Urvalet av de mest lovande idéerna till nya läkemedel kommer att förbättras - både avseende vetenskaplig genomförbarhet och kommersiellt intresse, oberoende var i Sverige dessa projekt är sprungna. Den förbättrade modell som slutligen appliceras leder till ökat nyttiggörande genom fler bolagiseringar och ökat flöde av nya projekt från universiteten. Upplägg och genomförande: Läkemedelsplattformen har stött ett större antal projekt från hela landet från idé till bolagisering. Ett projekt kommer att väljas ut för att genomföra en avancerad valideringsstudie under våren 2021. Projekten analyseras av en ”processgrupp” ledd av en projektledare och med representanter från SciLifeLab och de akademinära innovationssystemen. Möjligheterna till bredare tillämpning av de föreslagna modellerna för samverkan mellan innovationsstöd och forskningsinfrastrukturer analyseras.