Anpassning och pilottest av Healthier Wealthier Families modellen i Sverige för att motverka barnfattigdom

Tidsperiod: 2020-07-01 till 2021-06-30

Projektledare: Anna Sarkadi, Anna Sarkadi Kristiansson

Medarbetare: Katarina Wijk, Georgina Warner

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 994 000 SEK

I Sverige lever 16% av barnfamiljerna på mindre än 60% av medianlönen, som är EUs definition på barnfattigdom. Detta är en fördubbling sedan år 2000. Ekonomisk utsatthet har negativa konsekvenser för barns utveckling och välmående vilket gör att barnfamiljers ekonomiska situation är ett område i behov av insatser ur folkhälsosynpunkt.I Sverige finns inom det familjepolitiska området olika transfereringar: försäkringar samt generella och behovsprövade bidrag. Vidare har socialtjänsten möjlighet att bevilja försörjningsstöd. Det krävs viss finansiell förmåga (eng. financial literacy) för att kunna ta del av det ekonomiska stöd man har rätt till samt fatta fördelaktiga ekonomiska beslut. Människor med låg utbildning, kognitiva funktionshinder eller bristande språkkunskap, som brister i sin finansiella förmåga, har större risk att hamna i ekonomisk utsatthet.Pilotstudiens syfte är att anpassa och testa modellen Healthier Wealthier Families (HWF) i Sverige. HWF har prövats och implementerats framgångsrikt i Skottland; i Australien och Sverige pilottestas nu modellen genom den universella barnhälsovården.Grundidén är att identifiera barnfamiljer i ekonomisk utsatthet genom BVC och aktivt sätta dem i kontakt med den kostnadsfria budget- och skuldrådgivning som alla kommuner enligt lag har skyldighet att tillhandahålla.Pilotstudien har två delar. I del I anpassas modellen till svenska förhållanden med hjälp av brukarmedverkan. I ddel II testas modellen i Sandviken, en kommun med hög nivå av barnfattigdom och social utsatthet. Totalt 20 familjer som genomgår budget- och skuldrådgivning efter att ha identifierats på BVC kommer att inkluderas i processutvärderingen, som kommer att omfatta analys av kontext, rekrytering, dos, räckvidd och tillfredsställelse genom kvalitativa och kvantitativa metoder.Om modellen visar sig vara effektiv i Sverige för att minska antalet barn som lever i fattigdom i framtida kontrollerade studier finns det stor potential för uppskalning.