Rehabiliteringskoordinatorns (REKO) betydelse för minskad sjukskrivning och återgång i/påbörjan av arbete eller studier inom psykiatrisk specialistsjukvård

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Ingrid Anderzén

Medarbetare: Åsa Andersén, Erik Berglund

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 965 000 SEK

En allt större andel individer sjukskrivs till följd av psykisk ohälsa. Individer med psykiska diagnoser har generellt längre sjukskrivningsperioder. Kunskapen kring vilka insatser som är effektiva för att stödja dessa individer tillbaka till arbete/påbörjan av arbete/studier är begränsad, vilket leder till att många som sjukskrivs förblir i utanförskap. Inom primärvården har rehabiliteringskoordinatorernas arbetssätt utvecklats och utvärderats men dess funktion inom psykiatrisk specialistsjukvård har inte tidigare prövats avseende minskad sjukskrivning eller återgång till/påbörjan av arbete/studier. Denna studie syftar till att utvärdera om införande av en rehabiliteringskoordinator inom specialistpsykiatri har effekt på sjukskrivning och återgång i/påbörjan av arbete eller studier för patienter som behandlas för affektiv och/eller ångestsjukdom. Vidare kommer studien studera hur professioner inom vården samt arbetsgivare upplever samarbetet med en rehabiliteringskoordinator. Studiens resultat ska ge vetenskapligt stöd till om det finns ett behov av denna profession inom specialistsjukvården och om detta stöd ökar den aktuella målgruppens möjligheter att minska sjukskrivning och till att återgå/påbörja arbete/studier. Resultaten ska spridas och delges verksamma inom hälso- och sjukvården samt aktörer som är delaktiga i arbetslivsinriktad rehabilitering såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen för att kunna förbättra arbetet med och stödet till den aktuella målgruppen. Om resultat visar på ett positiv utfall borde den ekonomiska belastningen för samhället som ersättning via välfärdssystemet innebär kunna reduceras och få betydelse på både individ- och samhällsnivå.I denna tilläggsansökan  sökan vi medel för att förlänga studien ett år för att förlänga rekryteringen av deltagare samt att vi inkluderar nya frågeställningar  gällande hälsoekonomiska aspekter.