VITALIS - Långtidsuppföljning av ett interventionsprojekt för återgång i arbete och förbättrad hälsa för långtidssjukskrivna personer

Tidsperiod: 2019-07-01 till 2021-06-30

Projektledare: Ingrid Anderzén

Medarbetare: Magnus Helgesson, Åsa Andersén, Erik Berglund

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 1 848 000 SEK

Bakgrund: Sjukfrånvaro i sig kan bidra till både ohälsa och arbetsoförmåga, och en lång sjukskrivningsperiod minskar sannolikheten för att en person ska återgå i arbete. I Sverige investeras omfattande resurser i arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka möjligheterna för långtidssjukskrivna personer att återgå i arbete. Inom arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan är den normala gången att utvärdera projekt ett år efter projektstart och därav finns kunskapsluckor vad gäller eventuella långtidseffekter som genereras i projekten. Vitalisprojektet 2010-2012 var ett arbetslivsrehabiliteringsprojekt som visade ha gynnsamma effekter vad gäller åtgång till arbete på ett års sikt men det finns ingen längre uppföljning av deltagarna.Syfte: Den här studien syftar till att göra en långtidsuppföljning av deltagarna i Vitalisprojektet för att besvara frågor om deras sysselsättning, hälsa och sjukvårdskonsumtion två, tre, fyra och fem år efter projektavslut. Samt avläsa trendförändringar över tid. Syftet är även att undersöka om förflyttningar från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen leder till återgång i arbete i högre utsträckning.  Metod: Vitalisstudien var ett interventionsprojekt som randomiserade 427 personer till en av tre grupper (två interventionsgrupper och en kontrollgrupp). Denna aktuella studie kommer att använda grundmaterialet från Vitalisprojektet och koppla på registeruppgifter om sysselsättning och sjukskrivning två, tre, fyra och fem år efter projektavslut. Även en enkät kommer att skickas ut.Förväntade slutsatser: Studien förväntas ge kunskaper om hur resultat av samverkansprojekt för återgång i arbete utvecklas på lång sikt och om de kan vara samhällsekonomiskt motiverbara, även kunskap om förflyttning i välfärdssystemen kommer att genereras.