Dikesresning i skogsmark och dess effekt på mobilisering av gammalt markbundet kol

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Marcus Wallin

Medarbetare: Hjalmar Laudon, Mark Garnett

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Stora områden (20%) av svensk skogsmark har artificiellt dränerats genom dikning under de senaste århundradena för att öka produktionen av timmer. När dessa diken åldras, måste dikesrensning ofta utföras för att bibehålla hög timmerproduktivitet. Det finns dock för närvarande begränsad information om hur dikesrensning påverkar mängden och sammansättningen av markbundet kol (C) som exporteras till ytvatten. Det boreala landskapet lagrar mark C som har ackumulerats under tusentals år sedan den senaste istiden ca 10 000 år sedan. Hur känsligt detta lager av gammalt markbundet C är för antropogena störningar är ännu inte känd men av stor oro. För att undersöka effekterna av dikesrensning för mobilisering av åldrade C kommer vi att kombinera toppmoderna hydrokemiska mätningar med nya isotopverktyg och tillämpa det på ett nybildat replikerat skogsförvaltningsexperiment. Här kommer fullskalig dikesrensning att genomföras i ett unikt kontrollerat experiment inkluderande olika applikationer av dikesrensning. Mätningar av kvantitet och åldersammansättning av olika C komponenter kommer att göras i mark och bäckvatten i de olika avrinningsområdena. Resultaten från projektet kommer att översättas till praktiska riktlinjer för hur man utför skogsdikesrensning utan att mobilisera gammalt markbudet C. Dessa riktlinjer kommer att utvecklas i nära samarbete med myndigheter och industri för att säkerställa att resultaten kommer att omsättas i praktiken.