Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Cecilia Rodehn

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 898 044 SEK

Projekt undersöker hur de psykiatriska sjukhusets kulturarv ”görs” i stadsutvecklingsprocesser med speciellt fokus på hur personer med psykisk ohälsa åminns. Att göra kulturarv hänvisar till idén om att kulturarv är en kulturell process kopplat till mänskliga handlingar. Kulturarv förstås som ett verb – som något vi gör. I föreliggande projekt besvaras följande frågor: (1) hur åminns personer med psykisk ohälsa under och efter statsutvecklingsprocesser; (2) vilka processer skapar det psykiatriska sjukhusets kulturarv och hur ska detta kulturarv förstås? (3) vilken roll spelar mentalism i görandet av det psykiatriska sjukhusets kulturarv? Projektet fokuserar på Ulleråker (Uppsala) med utblickar till andra platser. I projektet studeras offentlig konst; gatu-, plats- och kvartersnamn samt kyrkogårdar. En kritisk diskursanalys kommer att användas för att analysera hur personer med psykisk ohälsa åminns och den roll som mentalism spelar i detta. Metoden kommer att bidra till att identifiera diskurser och normativa processer som är aktiva i skapandet av detta arv. Materialet diskuteras med hjälp av Mad Studies som en teoretisk metod. Mad Studies strävar efter att ifrågasätta mentalistiska diskurser med syftet att avbryta dem. Projektets mål är att teoretisera psykiatriska sjukhusens kulturarv och erbjuda verktyg för praktiskt arbete med detta kulturarv i samband med stadsutvecklingsprocesser.