Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter

Tidsperiod: 2018-11-05 till 2019-06-30

Projektledare: Erik Johansson

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 280 000 SEK

Syfte och mål: Syftet med projektet är att utveckla nya system med moderna solceller på eldrivna lastbilar eller hybridlastbilar för att minska utsläppen av koldioxid från transporter, öka räckvidden för lastbilarna och för balansering av elnätet. I steg 1 har vi uppnått följande delmål: 1) Vi har utfört solenergiberäkningar som visar på en stor potential för solceller på lastbilar inför steg 2. 2) Vi har tagit fram en översiktlig lösning för lastbilens elsystem och koppling från solceller till lastbil. 3) Vi har involverat fler aktörer genom möten/workshops för att skapa en plattform för steg 2. Förväntade effekter och resultat: Resultaten från beräkningarna av solenergi från solcellerna på lastbilarna visar att solceller på lastbilar har stor potential att minska lastbilarnas koldioxidutsläpp. Vi har även gjort ett praktiskt test av ett antal solpaneler på en lastbil och resultaten visar att solenergiberäkningarna stämmer och visar att konceptet fungerar. Vi förväntar oss att i steg 2 kunna bygga en fullskalig prototyp och visa dess funktion i ett systemperspektiv. Om detta skulle användas på många lastbilar i framtiden, skulle koldioxidutsläppen från transporter kunna minska väsentligt. Upplägg och genomförande: I projektet har tre parter samverkat; Uppsala universitet, Scania och Ernsts Express, för koppla samman forskning, fordonsindustri och användare och för att nå målen. Vi har haft ett flertal möten/workshops för att dels förstå varandras verksamheter och dels få en gemensam bild över hur en solcellsdriven lastbil kan byggas och användas. Deltagarna i projektet har dessutom varit ansvariga för att genomföra olika delar i projektet. Vi har även under mötena involverat nya deltagare i projektet inför steg 2. Upplägget och genomförandet har fungerat bra i projektet.