Extreme events in the coastal zone – a multidisciplinary approach for better preparedness

Tidsperiod: 2018-12-01 till 2022-11-30

Projektledare: Anna Rutgersson

Medarbetare: Pasha Karami, Martin Drews

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 9 731 000 SEK

Frågeställningarna i projektet är: I vilken utsträckning förändras förekomsten av extrema händelser och omfattningen av påverkan på kustzonen i ett ändrat klimat? Fokus är på stormar, översvämningar och extrem nederbörd. Hur kan bättre modellering ge möjligheter till samhället att vara bättre förberett och minska konsekvenserna? Vad är de huvudsakliga osäkerheterna i denna modellering, och hur kan vi effektivt kommunicera dessa risker och osäkerheter med samhllet.Aktiviteterna i kustzonen är varierande och väsentliga för samhället, de inkluderar generering av förnybar energi, infrastrukturer av betydelse för offshore verksamhet och kuststäder. Genom att adressera ökande utsatthet av kustzoner för extremhändelser i framtiden (kort och lång sikt) kan man öka möjligheterna till anpassning. I projektet kommer vi (tillsammans med intressenter i samhället) att identifiera ett antal kritiska situationer och aktiviteter och demonstrera behovet av ökad kunskap om förändringar och osäkerheter.Vi kommer att använda oss av en modelleringskedja bestäende av global jordsystem modell, regional jordsystem modell, fysiskt och socioekonomisk påverkans modell för att beskriva osäkerheter och risker. Nyckelkomponenter i modellerna kommer att förbättras med avseende på modellering av kustextremer.